Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Sheol an tAire Creed Ionad Taighde VistaMilk Fhondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI), a chosain €40 milliún

Sheol an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Micheal Creed TD Ionad Taighde VistaMilk SFI inniu, ionad atá á chómhaoiniú ag Fondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI) agus ag a Roinn.

Beidh an tIonad VistaMilk lonnaithe in Ionad Teagasc na Cloiche Léithe, i gcomhpháirt le roinnt eagraíochtaí taighde eile. Is cuid den chuibreannas freisin cuideachtaí ilnáisiúnta agus cuideachtaí FBM a fheidhmíonn sna hearnálacha bia agus TFC.

Ag seoladh an Ionaid sa Chloch Liath, Mainistir Fhear Maí inniu, dúirt an tAire “Beidh VistaMilk ina Ionad Agrai-Teicneolaíochta is mó sa tír ag cuimsiú an slabhra táirgthe déiríochta ar fad, le maoiniú Státchiste €26 milliún curtha ar fáil ag SFI agus ag mo Roinn, agus €14 mhilliún curtha ar fáil ag an tionscal. Léiríonn sé sin go soiléir an tiomantas láidir agus comhoibríoch atá ann chun cumas taighde agus nuálaíochta a chruthú chun inbhuanaitheacht na hearnála agraibhia a chinntiú”.

Cabhróidh VistaMilk le tionscal déiríochta na hÉireann a bheith ar thús cadhnaíochta ar fud an domhain sa bhuntaighde agus sa taighde aistritheach a dhéantar ar dhéiríocht bheacht bunaithe ar fhéaraigh.

Tá an infheistíocht sin ag teacht le straitéis Food Wise 2025 agus cabhróidh sé linn dul i ngleic leis na príomhcheisteanna atá os comhair tionscal na déiríochta, lena n-áirítear sochair shláinte agus chothaitheacha táirgí déiríochta a dheimhniú, éifeachtúlacht ó thaobh carbóin a fheabhsú, agus bheith níos nuálaí mar fhreagra ar na neamhchinnteachtaí atá ann de bharr an Bhreatimeachta.

Ag cur fáilte roimh sheoladh Ionad nua Taighde VistaMilk SFI, dúirt an tAire Oilúna, Scileanna, Nuálaíochta, Taighde agus Forbairt, John Halligan TD: “Tá an-tábhacht ag baint le talmhaíocht agus táirgeadh déiríochta do gheilleagar na hÉireann. Ar fud an domhain, tá na hearnálacha seo ag athrú go tapa, agus tá sé ríthábhachtach go mbeadh príomhpháirt ag Éirinn sna hathruithe sin. In éineacht leis na hIonaid Taighde SFI eile átá á maoiniú ag Rialtas na hÉireann, cabhróidh VistaMilk linn buntáiste iomaíoch agus nuálaíocht den scoth ár dtír a fheabhsú, rud a chuirfidh ar ár gcumas infheistíocht a mhealladh agus a choinneáil agus torthaí taighde éifeachtúla agus fairsinge a bhaint amach”.

Dúirt an tOllamh Mark Ferguson, Ard-Stiúrthóir Fhondúireacht Eolaíochta na hÉireann agus Príomhchomhairleoir Eolaíochta do Rialtas na hÉireann: “Tá áthas orainn VistaMilk a bhunú go hoifigiúil, ionad a bheidh mar pháirt den líonra Ionaid Taighde SFI atá ar thús cadhnaíochta ar fud an domhain agus atá dírithe ar eolaíocht den scoth a dhéanamh, chomh maith le torthaí eacnamaíocha agus sochaíocha den scoth a bhaint amach d'Éirinn. Cabhróidh VistaMilk le tionscal déiríochta na hÉireann fás a dhéanamh trí bheith ar thús cadhnaíochta sa bhuntaighde agus sa taighde aistritheach a dhéantar ar dhéiríocht bheacht bunaithe ar fhéaraigh”.

Dúirt an tOllamh Gerry Boyle, Stiúrthóir Teagasc; “is iad taighde agus nuálaíocht a spreagann dul chun cinn agus is sampla maith é VistaMilk den dá rud sin. Beidh sé de chumas ag an ionad seo an inbhuanaitheacht a fheabhsú ar fud an tslabhra soláthair déiríochta, agus beidh tionchar dearfach ann dá bharr don timpeallacht, do leas ainmhithe agus do shláinte custaiméirí. Rachaidh sé i ngleic leis na dúshláin atá ann ar fud an tslabhra soláthair, ón ithir go dtí putóg an duine”.

Dúirt Stiúrthóir VistaMilk, an tOllamh Donagh Berry; “Chun dul chun cinn a dhéanamh san Agraibhia agus sna heolaíochtaí faisnéise is nua-aimseartha, tá na dúshláin atá romhainn roinnte againn i dtrí phríomhréimse téamach éagsúil; Ithir agus Féarach; Bó, agus Bia. Le chéile, cuimsíonn na trí réimse sin an slabhra soláthair ar fad ón ithir go dtí an tsochaí. Laistigh de gach ceann de na réimse téamach sin, tá roinnt tionscadal spriocdhírithe ag VistaMilk ina n-úsáidfear saineolas iomlán chomhpháirtithe VistaMilk. Cuimsíonn gach tionscadal spriocdhírithe ar a laghad comhpháirtí tionscail amháin ó na hearnálacha seo a leanas: pórúchán shíol féir, cothú ainmhithe agus daoine, sláinte ainmhithe, pórúchán ainmhithe, próiseáil bia déiríochta, a anailísíocht sonraí, forbairt braiteoirí, cumarsáid agus líonraí, agus teicneolaíochtaí maíochtaí”.