Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Tháinig na mílte feirmeoir mairteola go dtí an Ghráinseach le haghaidh BEEF2018

Tá glacadh le heochairtheicneolaíochtaí maidir le géineolaíocht ainmhithe, bainistíocht féaraigh agus sláinte tréada ríthábhachtach chun brabúsacht an táirgeadh mairteola a fheabhsú in Éirinn. Ba í sin an teachtaireacht ó Stiúrthóir Teagasc, an tOllamh Gerry Boyle, agus é ag labhairt ag Lá Oscailte BEEF sa Ghráinseach, inniu, Máirt an 26ú Meitheamh. Dúirt an tOllamh Boyle: “Tá dúshláin mhóra os comhair na hearnála mairteola de bharr an Bhreatimeachta, athleasú an Chomhbheartais Talmhaíochta agus an athrú aeráide. É sin ráite, is féidir le heochairtheicneolaíochtaí, atá faoi smacht na bhfeirmeoirí, cabhrú le feirmeoirí dul i ngleic leis na dúshláin sin agus tionchar mór a bheith acu ar bhrabús feirmeacha”.

Maidir le táirgeadh mhairteoil diúil, cuireadh béim ar na heochairtháscairí feidhmíochta. Cuimsíonn siad sin scoth 0.95 lao de chíoch gach bó in aghaidh na bliana a bhaint amach, aois 24 mhí don chéad bhreith lao, ráta 6 seachtain do bhreith lao de 80% agus meánmhéadú meáchain 1.25 cileagram in aghaidh an lae, in éineacht le bainistiú féaraigh den scoth a bhaint amach.

Bunaíodh tréad nua lao déiríochta go mairteoil sa Ghráinseach. Chuimsigh na heochairtháscairí feidhmíochta do lao déiríochta go mairteoil; Básmhaireacht a choinneáil faoi bhun 3%, agus méadú meáchain de 0.8 agus 0.9kg in aghaidh an lae i rith an chéad agus an dara séasúir ar fhéarach a bhaint amach. Ina theannta sin, má chuirtear ar fáil sadhlas d'ardchaighdeán don chéad agus don dara geimhreadh, laghdaíonn sin go mór an riachtanas atá ann dlúthbhia forlíontach a úsáid.

Cuireadh béim ar an tairbhe ollmhór a ghabhann le húsáid IS ó thaobh brabúsacht a ardú sa tréad lao diúil; lena n-áirítear leibhéil ghnóthaithe ghéiniteacha i bhfad níos airde a bhaint amach; rogha mór d'aithreacha ard-innéacs, ard-iontaofachta; is féidir na torthaí sin ar fad a bhaint amach de bharr forbairtí nua i gcórais bhraite teasa.

Léiríodh an acmhainneacht ollmhór a bhaineann le táirgeadh agus úsáid féir a mhéadú ag 'sráidbhaile' GRASS10. Is ionann an leibhéal úsáide féir ar fheirmeacha mairteola náisiúnta faoi láthair agus 5 thona d'ábhar Thirim an heicteár. Is féidir é sin a mhéadú go 10 tona d'ábhar Thirim an heictéar má dhéantar bonneagar feirmeacha féaraigh a fheabhsú; trí ithirthorthúlacht a cheartú, na deachleachtais bainistíochta féaraigh is fearr a chur i bhfeidhm agus banracha neamhfheidhmiúla a athshíolú.