Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

25 Bliain Rathúla den Chlár Comhpháirteach á gCeiliúradh ag Kerry Agribusiness & Teagasc

25 Bliain Rathúla den Chlár Comhpháirteach á gCeiliúradh ag Kerry Agribusiness & Teagasc
Ag Ceiliúradh 25 bliain den Chlár Comhpháirteach Kerry Agribusiness/Teagasc san Abha Bheag, Leic Snámha, bhí Nora O'Donovan, Comhairleoir Teagasc; Pat Murphy, Kerry Agribusiness; Sean McCarthy, Kerry Agribusiness; Eddie McCarthy, óstach; Ger Courtney, Comhordaitheoir an Chláir; An tOllamh Gerry Boyle, Stiúrthóir Teagasc & Padraig McCarthy, óstach.

Déanann Kerry Agribusiness agus Teagasc ceiliúradh ar 25 bliain oibre ar an gClár Comhpháirteach, clár a cuireadh tús leis in 1994 agus a bhí nuálach ó thaobh na foghlama piarthreoraithe agus aistrithe eolais de. Ba é seo an chéad chlár dá leithéid in Éirinn agus bhí sé mar bhonn faoin táirgeadh déiríochta inbhuanaithe laistigh de bhonn soláthraithe bainne Kerry Agribusiness.

Sa tréimhse 25 bliain, cuireadh an Clár Comhpháirteach i bhfeidhm ar fud chontaetha Chiarraí, Chorcaí Thuaidh, Luimnigh agus an Chláir. Go dtí seo, ghlac 76 feirmeoir monatóireachta agus a dteaghlaigh páirt sa Chlár Comhpháirteach. Ba mhian le Kerry Agribusiness agus Teagasc buíochas a ghabháil do na teaghlaigh sin as a bhflaithiúlacht agus tiomantas do dheiseanna feirmeoirí i gcoitinne i gceantar Chiarraí a fheabhsú.

Tá rath an Chláir bunaithe ar an comhoibriú a dhéanann feirmeoirí, lucht tionscail, lucht comhairleach agus lucht taighde chun dul chun cinn a dhéanamh maidir le comhshuíomh bainne, géineolaíocht tréada, agus bainistíocht chothaitheach agus féaraigh chomh maith le feabhsuithe a dhéanamh ar leas ainmhithe agus ar bhainistíocht chomhshaoil ar an bhfeirm. De bharr na gcleachtas sin a bheith ar taispeáint go háitiúil, glacadh leo go forleathan ar feadh cheantar Chiarraí.

Freagraíonn na feabhsuithe a rinneadh ar chomhshuíomh bainne sna Feirmeacha Monatóireachta thar an tréimhse 25 bliain do 5.5c/lítear sa bhreis nó €16,500 in aghaidh na bliana do sholáthraí a sholáthraíonn 300,000 lítear. Tá laghdú suntasach ar astaíochtaí carbóin mar thoradh ar an innilt leathnaithe and agus ar an bhfeabhsú ar IPB déiríochta. Is ionann an méadú suntasach ar an meán IPB ar Fheirmeacha Monatóireachta agus €350/bó de bhrabús sa bhreis.

Thacaigh an Clár le soláthraithe chun brabús a dhéanamh le deiseanna a tháinig chun cinn nuair a cuireadh deireadh le córas cuótaí bainne an AE in 2015, ag tarraingt aird ar an tábhacht a bhaineann le táirgeadh bainne a leathnú atá éifeachtúil ó thaobh costais de.

Ag trácht ar Chlár Comhpháirteach Kerry Agribusiness/Teagasc, dúirt Pat Murphy, Ceann Kerry Agribusiness go bhfuil “dul chun cinn iontach déanta ag na Feirmeoirí Monatóireachta rannpháirteacha agus ag gach feirmeoir déiríochta i gCeantar Chiarraí le 25 bliain anuas. Tá an déiríocht i bhfad níos brabúsaí agus níos comhlíontaí ó thaobh an chomhshaoil de le roinnt blianta anuas mar gheall ar an mbéim a chuirtear ar sholaid bhainne a mhéadú, an síneadh ama a chuirtear le séasúr na hinnilte, an cleachtas atá ann an méid féir is mó is féidir a úsáid, agus an bhéim ar shláinte tréada agus leathnú inbhuanaithe". Dúirt sé go mbeadh gá le béim bhreise a chur ar inbhuanaitheacht na déiríochta sna blianta atá amach romhainn agus go n-éascódh an Clár Comhpháirteach an cuspóir sin.

Ag labhairt i dTrá Lí, ghabh an tOllamh Gerry Boyle, Stiúrthóir Teagasc, buíochas leis na feirmeoirí go léir agus a dteaghlaigh a ghlac páirt sa Chlár Comhpháirteach thar na blianta, agus le foirne Kerry Agribusiness agus Teagasc araon a chur ceannaireacht agus eolas teicniúil ar fáil chun toradh rathúil a bhaint amach. Dúirt sé go mbeidh an leibhéal céanna ‘comhoibrithe’ ag teastáil chun dul i ngleic leis na dúshláin a bheidh roimh fheirmeoirí déiríochta sa todhchaí.