Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Bainisteoir Comhairleach Réigiúnach ceaptha do Theagasc Iarthar Chorcaí

Faomhaíodh ceapachán Thomas Curran mar Bhainisteoir Comhairleach Réigiúnach Teagasc i Réigiún Iarthar Chorcaí ag cruinniú Údarás Teagasc inné, an 6 Márta. Tá bainisteoirí Teagasc i gceannas ar sheirbhísí comhairleacha Teagasc a sholáthar d'fheirmeoirí agus ar chúrsaí oideachais a sholáthar sna hionaid oideachais réigiúnacha.

Ag teacht ó chúlra feirmeoireachta i gCo. Phort Láirge, chuir Thomas Curran tús lena ghairm mar chomhairleoir talmhaíochta i nDún Garbhán sular chaith sé 14 bliana mar chomhairleoir in Iarthar Chorcaí ag obair sa Sciobairín, i nDún Mánmhaí, i nDroichead na Bandan agus i gCloich na Coillte. Le 5 bliana anuas, tá sé ag obair mar Speisialtóir Struchtúir Ghnó Feirme le Teagasc, ról inar dhírigh sé ar chomhstruchtúir ghnó feirme a fhorbairt agus a chur chun cinn. San áireamh leo sin, bhí: comhpháirtíochtaí feirme, sciarfheirmeoireacht, tógáil bodóige ar conradh, léasú bó, curaíocht ar conradh agus talamh a léasú go fadtéarmach chomh maith le saineolas suntasach faoi chomharbas agus oidhreacht feirme a fhorbairt.

Le dhá bhliain anuas, tá sé i gceannas ar an gcéad chomharchumann roinnte innealra in Éirinn, a forbraíodh i gcomhar le ICOS, agus d'fhorbair sé straitéis náisiúnta um pléghrúpaí chun an acmhainn maidir le tógáil bodóige ar conradh idir feirmeoirí déiríochta agus stoc tirim a mhéadú.

Cháiligh Thomas le B.Agr.Sc ó COBÁC in 1996. Lean sé air chun M.Agr.Sc a chur i gcrích trí chlár Chomhaltacht Walsh. Níos déanaí fós, bhain sé cáilíocht iarchéime amach san Fhorbairt Ceannaireachta ó Fhoras Bainistíochta na hÉireann.

Agus é ag labhairt tar éis a cheapachán, dúirt Thomas Curran: “Tá lúcháir orm an ról bainistíochta i Réigiún Iarthar Chorcaí a ghlacadh agus táim ag tnúth go mór le bheith ag obair go dlúth leis an bpobal feirmeoireachta agus leis an earnáil agraibhia sa réigiún. Tá foireann láidir comhairleoirí againn atá ag obair go dian chun tacú le feirmeacha teaghlaigh atá inmharthana ó thaobh an gheilleagair, na sochaí agus an chomhshaoil de i gCorcaigh Thiar. Tacaíonn muid le forbairt fheirmeoirí na linne seo agus le feirmeoirí na todhchaí trí chúrsaí oideachais agus oiliúna a chur ar fáil atá deartha chun na scileanna agus an t-eolas a thabhairt dóibh a chabhróidh leo saol feirmeoireachta rathúil agus sásúil a bheith acu amach anseo.”

Tharla an folúntas nuair a chuaigh Billy Kelleher ar scor óna phost mar bhainisteoir réigiúnach Teagasc i réigiún Oirthear Chorcaí. Tá John Horgan ag bogadh ó Iarthar Chorcaí chun seirbhís chomhairleach Teagasc in Oirthir Chorcaí a bhainistiú.

Rinne an tOllamh Tom Kelly, Stiúrthóir ar Aistriú Eolais in Teagasc, comhghairdeas le Thomas Curran as a cheapachán agus ghabh sé buíochas le Billy Kelleher as a chuid díograise agus as a chuid dúthrachta i seirbhís chomhairleach Teagasc i rith a ghairm fhada ann agus as an gcabhair, cúnamh agus eolas ar fad a thug sé d'feirmeoirí sna ceantair inar oibrigh sé.