Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Ceapann Teagasc Speisialtóir nua ar Struchtúir Ghnó Feirme

Cheap Teagasc Gordon Peppard mar Speisialtóir nua ar Struchtúir Ghnó Feirme. Tagann sé in áit Thomas Curran atá tar éis bogadh ar aghaidh le bheith ina bhainisteoir ar réigiún comhairleach Teagasc Iarthar Chorcaí.

Ina ról mar Speisialtóir ar Struchtúir Ghnó Feirme, cabhróidh Gordon Peppard le feirmeoirí agus le comhairleoirí chun ‘Socruithe Feirmeoireachta Comhoibritheacha’ a bhunú amhail comhpháirtíochtaí feirme, sciarfheirmeoireacht agus tógáil bodóg déiríochta ar conradh.

Ag teacht ó chúlra feirmeoireachta measctha i gContae Loch Garman, bhain Gordon Peppard amach Céim Bhaitsiléara san Eolaíocht ó COBÁC agus tá Dioplóma iarchéime san Oideachas aige freisin.

Thosaigh Gordon a ghairm le Teagasc san oifig i gCluain Meala, Co. Thiobraid Árann, áit ar oibrigh sé ar feadh 14 bliana, mar comhairleoir REPS ar dtús agus mar chomhairleoir mairteola ina dhiaidh sin ag tabhairt comhairle comhshaoil agus theicniúil do go leor cliant. In 2015 ceapadh Gordon mar Bhainisteoir Tionscadail an chéad chlár Lao go Mairteoil 'Green Acres' a d'eagraigh Teagasc, ról inar oibrigh sé go han-dlúth ar fad le 10 bhfeirm mhonatóireachta ar feadh trí bliana chun bainistíocht féarthailte, riar ainmhithe agus brabúsacht feirme fhoriomlán a fheabhsú. I gcomhar le comhpháirtithe leasmhara tionscail an chláir, chuir Gordon torthaí an chláir ar fáil go forleathan i measc an phobail talmhaíochta.

Le déanaí, bhí Gordon ag obair i gContae Chill Chainnigh mar Chomhairleoir Déiríochta Teagasc don Ghnó agus don Teicneolaíocht. Sa ról sin, bhainistigh sé bonn mór cliant d'fheirmeoirí déiríochta forásacha, ag éascú pléghrúpaí in Iarthar na tíre.

Ag déanamh comhghairdeas le Gordon ar a cheapachán, dúirt Fintan Phelan, Ceannasaí Roinn Bainistíochta Feirme agus Forbartha Tuaithe Teagasc: “Tá níos mó ná 18 mbliana taithí ag Gordon le Teagasc, ag obair le feirmeoirí ar réimse leathan fiontar. Beidh an taithí sin ríthábhachtach chun na Shocruithe Feirmeoireachta Comhoibritheacha a chur chun cinn i measc phobal Talmhaíochta na hÉireann.”

Is éard atá i gceist leis an bhfeirmeoireacht chomhoibritheach ná beirt fheirmeoirí nó níos mó a bhíonn ag obair le chéile de réir socraithe fhoirmiúla ar son chomhleas gach páirtí a bhfuil baint acu leis an socrú. Mhínigh Gordon; “Is iad na príomhbhuntáistí a bhaineann le socrú comhoibritheach ná gur féidir leis brabús méadaithe a ghnóthú d'fheirmeoirí tríd an ngnó a mhéadú ag costas caipitil níos ísle; is féidir na costais iomlán a laghdú nuair a bhíonn na costais chéanna ag feirmeoirí; agus roinntear na rioscaí. Is féidir le comhfhiontair feirmeoireachta cabhrú le dul i ngleic le dúshláin shóisialta amhail ‘an fheirmeoireacht aonair’ agus daoine nua a mhealladh chun na feirmeoireachta. Cruthaíonn na socruithe sin an deis chun dea-chleachtas feirmeoireachta agus bainistíochta gnó a roinnt freisin.”

https://www.teagasc.ie/rural-economy/farm-management/collaborative-farming/