Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Mac Léinn na Bliana Teagasc/FBD Insurance Fógartha

Mac Léinn na Bliana Teagasc/FBD Insurance Fógartha
Paul Bowden as Co. Chill Chainnigh, Mac Léinn na Bliana Teagasc/FBD Insurance le James Healy, Uachtarán Macra; An tOllamh Gerry Boyle, Stiúrthóir Teagasc; An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD, agus Fiona Muldoon, Príomhfheidhmeannach FBD Insurance.

Roghnaíodh Paul Bowden, Áth na nUrlainn, Co. Chill Chainnigh, mar Mhac Léinn na Bliana Teagasc/FBD Insurance do 2018. D'fhreastail Paul ar Choláiste Talmhaíochta Chill an Dátúnaigh, áit ar chríochnaigh sé Ardteastas Teagasc Leibhéal 6 sa Talmhaíocht (Bainistíocht Tréada Déiríochta) - le Gradam.

Bhronn Michael Creed TD, an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, gradam mac léinn an bliana ar Paul i mBaile Átha Cliath inniu, Dé Céadaoin 27 Márta. Rinne Fiona Muldoon, Príomhfheidhmeannach FBD Insurance agus an tOllamh Gerry Boyle, Stiúrthóir Teagasc comhghairdeas leis. Bronntar na gradaim, atá urraithe ag FBD Insurance, ar na 16 chéimithe is fearr ó chláir oideachais talmhaíochta Leibhéal 6 Teagasc in 2018.

Ag labhairt ag searmanas bhronnta na ngradam, dúirt an tAire Michael Creed: “Is deis iad na gradaim seo aird a tharraingt ar thallann lucht saothair nua-aimseartha na feirmeoireachta. Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh leis na céimithe ar fad ar a bhfuil na gradaim á mbronnadh againn inniu orthu. Creidim go láidir go mbeidh tionchar tábhachtach ag daoine cumasacha cosúil libhse ar thodhchaí an tionscail dhúcasaigh is mó sa tír. Chuir an painéal moltóirí in iúl dom go raibh an caighdeán an-ard, mar a bhíonn de ghnáth, agus gur léirigh na hiarrthóirí an-déanamh gnó agus éagsúlacht ina ngníomhaíochtaí feirmeoireachta. Guím gach rath oraibh i bhur ngairmeacha amach anseo.”

Tugadh an Chéad Ghradam do Dhuine sa Dara hÁit do Jennifer Aherne ón gCeapach Mhór, Co. Luimnigh. Rinne sí staidéar ag ionad oideachais Teagasc in Inis agus chríochnaigh sí Teastas Sainchuspóra Leibhéal 6 sa Riarachán Feirme - le Gradam.

Ba é an Dara Buaiteoir sa Dara hÁit ná Karl Heaslip ó Chill Droim Feartáin, Contae an Chabháin, a rinne a chuid staidéir ag Béal Átha hÉis. Bhain sé amach Ardteastas Leibhéal 6 sa Talmhaíocht (Bainistíocht Tréada Déiríochta) - le Gradam.

Ba iad na hiomaitheoirí eile sa bhabhta ceannais ná:

 • Mark Staunton, Co. Mhaigh Eo - Ionad Oideachais Teagasc Bhéal an Átha
 • Barry Gillespie, Co. Thiobraid Árann - Coláiste Talamhíochta an Ghoirtín
 • Cathal Gaughran, Co. Lú - Ionad Oideachais Teagasc na Gráinsí
 • Aedan James, Co. Chorcaí – Coláiste Talmhaíochta Chloich na Coillte
 • Colin Hannan, Co. Chorcaí - Ionad Oideachais Teagasc Mhainistir Fhear Maí
 • Thomas Murphy, Co. na Gaillimhe - Ionad Oideachais Teagasc Bhaile Átha an Rí
 • Jayne Patterson-Roulston, Co. Dhún na nGall - Ionad Teagasc Leitir Ceanainn
 • Darragh Cunniffe, Co. na Gaillimhe - Coláiste Talmhaíochta an Chreagáin
 • Luke Kenny, Co. na Mí - Coláiste Talmhaíochta Pailís Chaonraí
 • John Kelly, Co. na hIarmhí - Ionad Oideachais Teagasc Ros Comáin
 • Niall Gaffney, Liatroim - Ionad Oideachais Teagasc Chluainín
 • Frank Molloy, Sligeach - Ionad Oideachais Teagasc Bhaile an Mhóta
 • Kevin Buttimer, Corcaigh - Ionad Oideachais Teagasc an Sciobairín

Ag labhairt ag an Searmanas bronnta, dúirt Fiona Muldoon, Príomhfheidhmeannach FBD insurance: “Tá lúcháir ar FBD Insurance leanúint de thacú le gradaim Mhac Léinn na Bliana FBD Insurance /Teagasc. Mar an phríomhárachóir feirme in Éirinn, táimid tiomanta do thacú leis an gcéad ghlúin eile d'fheirmeoirí cumasacha. Tá na mic léinn seo ina n-ambasadóirí iontacha don earnáil agraibhia agus is iontach an rud é a gcuid uaillmhéine agus a gcuid díograise sa bhfeirmeoireacht a fheiceáil. Déanaim comhghairdeas leis na 16 mhac léinn sa bhabhta ceannais a roghnaíodh mar ionadaithe ar a dteaghlaigh, a gcoláistí agus, thar aon ní eile, orthu féin. Is féidir leo a bheith an-bhrodúil ar fad as an méid atá bainte amach acu go dtí seo agus guím gach rath orthu ina ngairmeacha amach anseo.”

Agus é ag labhairt ag na gradaim, dúirt an tOllamh Gerry Boyle, Stiúrthóir Teagasc: “Ba mhian liom comhghairdeas a dhéanamh libh go léir as bhur n-éacht iontach. Is mór an chreidiúint daoibh féin, do bhur dtuismitheoirí agus d'fhoirne Teagasc a stiúraigh bhur n-oideachas. Ba mhian liom buíochas a ghabháil le FBD Insurance freisin as an tacaíocht urraíochta leanúnach a thug siad do na Gradaim Mac Léinn na Bliana ónar bunaíodh iad níos mó ná tríocha bliain ó shin. Ta méadú suntasach tar éis teacht ar líon na bhfoghlaimeoirí atá ag tabhairt faoi chúrsaí Teastais Ghlais Teagasc le deich mbliana anuas. Mhéadaigh líon iomlán dheimhniúcháin QQI do chúrsaí Teagasc ag Leibhéal 5 agus Leibhéal 6 ó 2,250 in 2009 go 6,250 in 2018.”

Dúirt Tony Pettit, Ceann Oideachais Teagasc: “Tá cead faighte ag Teagasc ón Roinn Talmhaíochta le déanaí 12 oifigeach oideachais sealadach a cheapadh ar bhonn chonradh dhá bhliain chun líon na mac léinn a nglactar leo ar a chláir oideachais Teastais Ghlais páirtaimseartha agus cianfhoghlama a choinneáil seasmhach. Beidh na poist shealadacha oideachais lonnaithe in iarthuaisceart/oirthuaisceart na tíre go príomha mar gheall go bhfuil éileamh ar leith sna ceantair sin agus mar gheall ar shaincheisteanna tíreolaíochta a bhaineann le rochtain ar na cúrsaí. Tá sé d'aidhm ag Teagasc thart ar 1,100 foghlaimeoir a chlárú ar a chlár Teastais Ghlais do dhaoine fásta in 2019 agus reáchtálfar cúrsaí i suas go dtí 30 ionad timpeall na tíre. Áireofar na clárúcháin Teastais Ghlais a bhfuiltear ag súil leo sa bhreis ar na clárúcháin do ghnáth-ghairmchúrsaí lánaimseartha Teagasc agus ar na clárúcháin d'ardoideachas a bhfuil baint acu le Teagasc, a mbíonn thart ar 1,800 díobh ann gach bliain.”

Tá athruithe suntasacha ag tarlú sna hearnálacha talún ar fad agus tá an t-eolas agus na scileanna a bhíonn ag teastáil ó fheirmeoirí de shíor ag athrú freisin. Tá sé mar aidhm ag Teagasc a bheith ag obair i gcomhar leis an bpobal feirmeoireachta chun oiliúint a chur ar fáil a fhreastalaíonn ar na riachtanais seo a chomhlíonadh agus chun inbhuanaitheacht feirmeacha a fheabhsú ó thaobh an chomhshaoil agus an ghnó feirme de. Dá bhrí sin, tá Teagasc ag athdhíriú a chúrsaí oiliúna chun ardán foghlama fad saoil a chur ar fáil d'fheirimeoirí. Baineann castacht bhreise chomh maith le deiseanna nach raibh a leithéid ann riamh le luas an athraithe san earnáil feirmeoireachta. Beidh ar feirmeoirí a gcuid scileanna agus cumais a fhorbairt chun coinneáil suas leis an athrú seo. Measann Teagasc gur dóigh an-tábhachtach na hardáin foghlama fad saoil chun cabhrú le feirmeoirí a scileanna a thabhairt suas chun dáta. Tá sé mar chuspóir uileghabhálach ag Teagasc roghanna foghlama fad saoil a fhorbairt atá curtha in oiriúint do riachtanais éagsúla, atá solúbtha agus a thugann páirtithe leasmhara sa tionscail agus sa phobal i gcoitinne tacaíocht dóibh. Agus tús á chur aige leis an tionscnamh foghlama fad saoil seo, beidh sé mar chuspóir tosaigh ag Teagasc tairseach faisnéise a sheoladh chun an fheasacht a ardú maidir leis na gníomhaíochtaí foghlama fad saoil atá curtha ar fáil aige d'fheirmeoirí cheana féin.