Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Meabhrán Tuisceana (MT) athnuaite idir Teagasc agus Sláinte Ainmhithe Éireann

Meabhrán Tuisceana (MT) athnuaite idir Teagasc agus Sláinte Ainmhithe Éireann
Shínigh Teagasc agus Sláinte Ainmhithe Éireann Meabhrán Tuisceana athnuaite idir an dá eagraíocht inniu, Dé hAoine 4 Eanáir 2019

Shínigh Teagasc agus Sláinte Ainmhithe Éireann Meabhrán Tuisceana athnuaite idir an dá eagraíocht inniu, Dé hAoine 4 Eanáir 2019. Neartóidh an MT an comhoibriú idir an dá eagraíocht agus cuirfidh sé le méid an taighde comhoibritheach a dhéantar laistigh de na réimsí comhoibrithe. Is é an cuspóir foriomlán stádas sláinte an tréada náisiúnta a fheabhsú, agus ar an dóigh sin cur le táirgiúlacht, brabúsacht, cáilíocht táirgí agus leas ainmhithe.

Ag síniú an Mheabhráin Tuisceana athnuaite idir Teagasc agus Sláinte Ainmhithe Éireann bhí (ó Chlé go Deas): An tOllamh Frank O' Mara, Stiúrthóir Taighde, Teagasc; An tOllamh Gerry Boyle, Stiúrthóir Teagasc; An Dr David Graham, Príomhfheidhmeannach Shláinte Ainmhithe Éireann agus Liam Herlihy, Cathaoirleach Teagasc.

Ceann de na réimsí comhoibrithe seanbhunaithe is tábhachtaí idir na heagraíochtaí is ea an clár rialaithe maistítis CellCheck, a bhfuil dul chun cinn iontach déanta aige maidir le háirimh ceall sómacha thréada déiríochta na hÉireann a laghdú. Tosaíocht do 2019 ná úsáid níos fairsinge de chuntas táil ag feirmeoirí déiríochta a spreagadh, rud a fhágfaidh go mbeifear in ann ba ar leith a bhfuil áirimh arda ceall acu a aithint agus a rachaidh chun tairbhe sláinte ainmhithe i roinnt réimsí eile freisin. Chomh maith leis an ranníocaíocht airgid bhliantúil €45,000 a thugann Teagasc don chlár tábhachtach seo, glacann foirne Teagasc páirt i ngrúpa oibre teicniúil CellCheck agus sa Ghrúpa Feidhmithe, agus glacann comhairleoirí Teagasc páirt i ngníomhaíochtaí suntasacha ar an láthair.

Dhá chomhghníomhaíocht thábhachtacha eile idir na heagraíochtaí iad imeachtaí CalfCare agus na cruinnithe Beef HealthCheck. Is éard atá sna himeachtaí CalfCare ná sraith de 12 imeacht timpeall na tíre a phléann gnéithe tábhachtacha a bhaineann le laonna sláintiúla a thógáil. Cuirfear tús leo seo Dé Máirt, an 8 Eanáir agus pléifear ábhair amhail galar Johne agus leas laonna. Leis an gclár Beef HealthCheck, tá sé ar intinn ag an dá eagraíocht 5-6 imeacht a reáchtáil ina bpléifear ábhair a bhaineann le sláinte ainmhithe agus cuirfear béim ar leith ar shláinte ainmhithe mairteola i mí Meithimh/Iúil timpeall na tíre.

De réir Stiúrthóir Teagasc, An tOllamh Gerry Boyle; “Tá sé ríthábhachtach go gcomhoibríonn ár dá eagraíocht le chéile chun ár n-acmhainní comhcheangailte a úsáid ar an dóigh is éifeachtaí agus is féidir chun feabhsuithe ar shláinte ainmhithe a bhaint amach. Is ionann ainmhithe sláintiúla agus ainmhithe bisiúla agus bíonn éifeachtúlacht táirgthe níos fearr mar thoradh ar an dea-shláinte sin, gan trácht ar an tionchar dearfach a bhíonn ann don timpeallacht.”

Dúirt David Graham, POF, Sláinte Ainmhithe Éireann: “Agus an MT seo a shíniú againn, is féidir linn an comhoibriú idir ár n-eagraíochtaí a chur chun cinn agus a fhorbairt. Trí obair le Teagasc, cuirtear ar ár gcumas eolas bunaithe ar fhianaise agus ar chláir sláinte ainmhithe a fhorbairt agus a chur ar fáil d'fheirmeoirí na hÉireann agus don tionscal i gcoitinne. Ba mhian liom an deis seo a thapú buíochas a ghabháil lenár gcomhoibrithe i dTeagasc, lena n-áirítear an ardbhainsitíocht, na taighdeoirí, speisialtóirí agus an fhoireann i gcoitinne, as a gcuid cúnaimh agus as an pháirt leanúnach atá glactha acu inár gcuid oibre”.

Beidh an MT athnuaite bailí ar feadh 5 bliana. Tarlaíonn comhoibriú idir na heagraíochtaí sna réimsí seo a leanas freisin: Bithshlándáil, Sláinte Laonna, galar Johne, BVD, IBR, srianadh seadán, agus teiripe seascaí roghnaitheach.