Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Príomhoide ceaptha ar Choláiste Talmhaíochta Teagasc i gCill an Dátúnaigh

Cheap Teagasc Tim Ashmore mar Phríomhoide ar Choláiste Talmhaíochta agus Gairneoireachta Teagasc i gCill an Dátúnaigh, Baile an Phoill, Contae Chill Chainnigh. Tagann sé in áit Paul Hennessy atá ag dul ar scor tar éis gairm fhada a chaitheamh le Teagasc.

Cheap Teagasc Tim Ashmore mar Phríomhoide ar Choláiste Talmhaíochta agus Gairneoireachta Teagasc i gCill an Dátúnaigh, Baile an Phoill, Contae Chill Chainnigh. Tagann sé in áit Paul Hennessy atá ag dul ar scor tar éis gairm fhada a chaitheamh le Teagasc.

Bhain Tim Ashmore amach céim onórach in Eolaíocht Talmhaíochta ó Ollscoil Plymouth-Dámh Seale Hayne, Dioplóma Iarchéime sa Ghnó i mBainistíocht Airgeadais Feirme ó Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge agus MBS i gCleachtas Gnó ó Fhoras Bainistíochta na hÉireann.

Le 6 bliana anuas, tá Tim ina Phríomhoide Cúnta i gColáiste Talmhaíochta Chill an Dátúnaigh. Sular ceapadh é sa phost sin, d'oibrigh sé le Teagasc mar theagascóir, léachtóir, speisialtóir curaíochta agus mar chomhairleoir talmhaíochta. Le cúpla bliain anuas, tá Tim tar éis úsáid na teicneolaíochta i gcláir phraiticiúla oiliúna a éascú agus a spreagadh go gníomhach. Anuas ar a ról sa choláiste, tá Tim ina fheirmeoir curaíochta páirtaimseartha i gCo. Chill Dara.

Tar éis a cheapachán, dúirt Tim Ashmore: “I mo ról mar Phríomhoide ar an gColáiste, cinnteoidh mé go leanfar de Choláiste Chill an Dátúnaigh a aithint mar ionad barr feabhais san oideachas agus san oiliúint ar talamh agus cinnteoidh mé go mbeidh ról tábhachtach aige i bhforbairt acmhainní agus ábhair oideachais sa todhchaí. Is dúshlán spreagúil agus tosaíocht phearsanta é na teastais athbhreithnithe leibhéal 5 agus 6 a chomhtháthú sna cláir talmhaíochta. Is deis den scoth é na cláir talmhaíochta a dhéanamh seasmhach i leith na todhchaí agus príomhréimsí amhail an inbhuanaitheacht, pórú agus bainistíocht féarthailte a chur i bhfeidhm go daingean sna cláir.”

Ag déanamh comhghairdis le Tim ar a cheapachán, dúirt Tony Pettit, Ceann Oideachais Teagasc an méid seo: “Agus é ina Phríomhoide Cúnta, bhí Tim i gceannar ar phlean straitéiseach cuimsitheach a fhorbairt agus a thionscnamh don choláiste. I measc na bpríomhghnéithe a bhí le plé bhí uasdhátú ar na modheolaíochtaí chun freastal ar an éileamh atá ann ar chianfhoghlaim, feabhsú ginearálta ar chaighdeán eispéireas an fhoghlaimeora agus an teicneolaíocht a thabhairt isteach mar chuid den oiliúint phraiticiúil ar fheirm an choláiste. Tá líon na mac léinn ar chúrsaí faoi stiúir Teagasc níos airde ná riamh agus tá ar Theagasc a bheith i mbun nuálaíochta i gcónaí chun eispéireas oideachais d'ardchaighdeán a chur ar fáil.”

Ghabh Tony buíochas le Paul Hennessy as an méid a rinne sé ó thaobh na comhairle talmhaíochta agus an oideachais de le linn a ghairme leis an mBord Printíseachtaí Feirme, agus le Teagasc mar chuid den fhoireann náisiúnta forbartha curaclaim, agus le déanaí mar Phríomhoide ar an gColáiste i gCill an Dátúnaigh le ceithre bliana go leith anuas.