Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Téann Bord Bia, Teagasc agus Glanbia Ireland i gcomhar le feirmeoir déiríochta Chill Dara a bhfuil gradaim buaite aige

Léireoidh siúlóid ar fheirm Shane O’Loughlin dea-chleachtais in éifeachtúlach déiríochta

Tugtar cuireadh d'fheirmeoirí déiríochta dul ar shiúlóid, a bheidh á eagrú ag Shane O'Loughlin, feirmeoir déiríochta a bhfuil gradaim buaite aige, gar d'Eochaill, Co. Chill Dara, Dé Máirt 27 Lúnasa ag 11am.

 Tugtar cuireadh d'fheirmeoirí déiríochta dul ar shiúlóid, a bheidh á eagrú ag Shane O'Loughlin, feirmeoir déiríochta a bhfuil gradaim buaite aige, gar d'Eochaill, Co. Chill Dara, Dé Máirt 27 Lúnasa ag 11am. Bíonn Shane, a bhain an príomhghradam do mhórthréad déiríochta amach ag Gradaim Fheirmeoirí Origin Green de chuid Bhord Bia an Nollaig seo caite, ag feirmeoireacht in éineacht lena athair, Dermot, mar sholáthraí do Glanbia Ireland.

Tá Shane ina rannpháirtí gníomhach sa phobal feirmeoireachta déiríochta i gCill Dara. Glacann sé páirt i bpléghrúpaí áitiúla faoin bhfeirmeoireacht déiríochta agus eagraíonn sé trialacha tréidliachta a dhéanann COBÁC ar phórú agus ar thógáil laonna. Tá sé ina bhall gníomhach de struchtúr ionadaíoch Glanbia, agus glacann se páirt i gcoiste réigiúnach Dhomhnach Mór Mhainistir Eimhín agus i gComharchomhairle Glanbia. Crúnn Shane tréad de níos mó ná 240 bó ar ardán féaraigh 64 heicteár faoi láthair.

Ag labhairt faoin tsiúlóid, dúirt Shane: “Tá deiseanna agus buntáistí iontacha ag baint leis an bhfeirmeoireacht déiríochta nua-aimseartha ach tá a dúshláin féin ag baint léi. Le linn na siúlóide, léireoidh mé roinnt de na bearta atá curtha i bhfeidhm agam féin ar an bhfeirm chun dul i ngleic le saincheisteanna a bhaineann le cáilíocht uisce agus le bainistíocht ainmhithe, ama agus féarthailte. Chuirfinn fáilte roimh gach feirmeoir bheith i láthair ag an tsiúlóid toisc gur deis den scoth a bheidh ann na saincheisteanna sin a phlé le feirmeoirí eile agus cloisteáil go díreach ó shaineolaí Teagasc, an Bhoird Bia agus Glanbia Ireland.”

Todhchaí na Feirmeoireachta

Ag caint faoi fheirm Shane O’Loughlin, dúirt Shane McElroy, Ceannasaí Forbartha Teicniúla ag Glanbia Ireland: “Is sampla de scoth iad cleachtais feirmeoireachta Shane den chaoi ar féidir le feirm déiríochta atá ag fás na dúshláin chomhshaoil a bhaineann leis an bhfás sin a bhainistiú. Ba mhian linn an deis seo a thapú comhghairdeas a dhéanamh le Shane as an dul chun cinn atá déanta aige agus gach rath a ghuí air don todhchaí.”

Dúirt Richard O’Brien, comhairleoir Teagasc don Ghnó agus don Teicneolaíocht Déiríochta: “Léireoidh an tsiúlóid feirme seo an chaoi ar féidir le feirmeoirí déiríochta feirmeoireach éifeachtúil agus bhrabúsach a dhéanamh agus an comhshaol a chosaint ag an am céanna. Beidh bearta simplí a bhaineann le bithéagsúlachta agus le bainistíocht ar cháilíocht uisce le feiceáil ar an bhfeirm ar an 27 Lúnasa.”

Aiseolas d'Fheirmeoirí

Ar an tsiúlóid, déanfaidh Bord Bia cur i láthair ar an tuarascáil nua aiseolais d'fheirmeoirí a gheobhaidh gach feirmeoir a bhfuil Cáilíocht Dhearbhaithe acu ó Mheán Fómhair ar aghaidh, i ndiaidh a n-iniúchta. Úsáidfear na sonraí a bhailítear chun tuarascáil aiseolais a chruthú ina mbeidh achoimre ar fheidhmíocht chomhshaoil na feirme agus comhairle maidir le héifeachtúlachtaí a fheabhsú.

Agus í ag labhairt faoin tuarascáil, mhínigh Eleanor Murphy, Bainisteoir Sonraí ag Bord Bia: “Léireoidh an tuarascáil nua aiseolais d'fheirmeoirí an chaoi a gcuireann ionchur agus gníomhaíochtaí feirme le hastaíochtaí gás ceaptha teasa. Leis an eolas sin, is féidir linn comhairle agus aiseolas cruthanta a thabhairt d'fheirmeoirí maidir lena gcuid astaíochtaí ar an bhfeirm a laghdú agus éifeachtúlachtaí táirgthe a fheabhsú. Tabharfar réamheolas faoin tuarascáil i rith na siúlóide agus tabharfar am d'fheirmeoirí ceisteanna a chur.”