Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Bainisteoir Ionad Ceaptha ag Ionad Taighde Fhondúireacht Eolaíochta Éireann (FEÉ) Vistamilk

Ceapadh an Dr Francis Kearney mar bhainisteoir ar ionad taighde FEÉ Vistamilk. Is ionad a chosnaigh €40 milliún é Vistamilk, cuibhreannas idir Teagasc; Institiúid Náisiúnta Tyndall, institiúid náisiúnta micrileictreonaice na hÉireann; Telecommunications Software & Systems Group (TSSG) ag Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge; agus Ionad Anailísíochta Sonraí Insight (ag COBÁC, OÉG, OCBÁC), agus Cónaidhm Phórú Eallaigh na hÉireann. Tá ionad taighde FEÉ VistaMilk cómhaoinithe ag an Roinn

Ceapadh an Dr Francis Kearney mar bhainisteoir ar ionad taighde FEÉ Vistamilk. Is ionad a chosnaigh €40 milliún é Vistamilk, cuibhreannas idir Teagasc; Institiúid Náisiúnta Tyndall, institiúid náisiúnta micrileictreonaice na hÉireann; Telecommunications Software & Systems Group (TSSG) ag Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge; agus Ionad Anailísíochta Sonraí Insight (ag COBÁC, OÉG, OCBÁC), agus Cónaidhm Phórú Eallaigh na hÉireann. Tá ionad taighde FEÉ VistaMilk cómhaoinithe ag an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta trí Fhondúireacht Eolaíochta Éireann, agus an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, chomh maith le ranníocaíochtaí a fhaightear ón tionscal.

Tá sé mar aidhm ag Ionad Taighde FEÉ VistaMilk a bheith ar thús cadhnaíochta in earnáil na teicneolaíochta agraibhia trí nuálaíocht agus inbhuanaitheacht fheabhsaithe a chur i bhfeidhm ar fud an tslabhra soláthair déiríochta, le tionchar dearfach dá bharr ar an timpeallacht, ar leas ainmhithe agus ar shláinte custaiméirí.

Tosóidh Francis sa ról nua seo sna míonna atá amach romhainn agus beidh sé bunaithe ag Teagasc sa Chloch Liath, áit a thacóidh sé leis an Ollamh Donagh Berry, Stiúrthóir VistaMilk agus leis an bhfoireann fheidhmiúcháin chun fís an Ionaid a bhaint amach. Agus é ag cur fáilte roimh cheapachán an Dr Kearney, dúirt Donagh Berry: “Ag teacht ó chúlra feirmeoireachta déiríochta i dTuaisceart Chiarraí, agus beagnach 20 bliain de thaithí ar anailísíocht sonraí fheidhmeach agus bainistíocht tionscadal aige, níl aon dabht ach go mbeidh Francis ina cheannaire den chéad scoth agus go mbeidh sé ina urlabhraí iontach do thionscnamh spreagúil VistaMilk”.

Dúirt Francis Kearney go bhfuil ríméad air a bheith mar bhall d'fhoireann VistaMilk: “Is ionad uathúil agus an-spreagúil é seo, agus tá an-áthas orm go bhfuil an deis agam cabhrú le VistaMilk barr a chumais a bhaint amach tacú le hearnálacha déiríochta agus teicneolaíochta Agraibhia na hÉireann, leis na inbhuanaitheacht comhshaoil agus leis an tsochaí. Thar aon ní eile, táim ag súil go mór le tacú leis na heolaithe agus lenár gcomhpháirtithe tionscail le cinntiú gur féidir le VistaMilk tairbhe a bhaint as na deiseanna agus cúnamh a thabhairt na dúshláin a bheidh os comhair an tionscal déiríochta amach anseo a shárú.”