Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Gradaim Mhac Léinn na Bliana Teagasc/FBD 2019

Is é Enda Farrell as Contae an Longfoirt Mac Léinn na Bliana Teagasc/FBD 2019. Rinneadh an fhógairt mar chuid de shearmanas fíorúil ar líne Dé Luain, an 16 Samhain ar 7.00pm.

Chuir Enda Farrell an Sainteastas Leibhéal 6 Talmhaíochta (Bainistíocht Bólachta) i gcrích i gColáiste Teagasc Bhéal Átha hÉis agus d’fhill sé ansin ar chomhpháirtíocht feirme teaghlaigh, áit ar bhunaigh sé bólacht in 2020. Bhain sé an-tairbhe as an gcúrsa, go háirithe mar a bhain sé le feidhmíocht bólachta a thomhas, bainistíocht airgeadais, agus an gá le cothromaíocht oibre is saoil. Le linn an chúrsa, tá sé i ndiaidh éirí níos eolaí maidir le modhanna inbhuanaithe feirmeoireachta, cuir i gcás bainistíocht fálta sceach agus uiscebhealaí, úiré chosanta, leathadh sciodair astaíochtaí ísle agus bearta sábhála fuinnimh ar an bhfeirm.

Rinne an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Charlie McConalogue TD, comhghairdeas lena raibh sa bhabhta ceannais, agus go háirithe le buaiteoir iomlán ghradam Mhac Léinn na Bliana, Enda Farrell; “Is mian liom comhghairdeas a dhéanamh libh go léir a bhí sa bhabhta ceannais as bhur n-éacht tharr barr. Is féidir libhse agus le bhur dteaghlaigh a bheith iontach bródúil as a bhfuil bainte amach agaibh. Guím gach rath oraibh in bhur ngairmeacha amach anseo.”

Fuair Michael Kennedy, as Contae Luimnigh, an chéad ghradam tánaisteach. Chuir Michael Teastas Sainchuspóra Leibhéal 6 san Fheirmeoireacht i gcrích. Bhí sé ag obair ar shiúl ón bhfeirm i dtús báire, agus i ndiaidh dó an bhólacht a leathnú rinne sé cinneadh dul isteach san fheirmeoireacht go lánaimseartha.

Fuair Máire Keohane as Contae Chorcaí an dara gradam tánaisteach. Chuir Máire Ardchlár Bainistíochta Bólachta Leibhéal 6 i gcrích in Teagasc Chloich na Coillte. Shíl Máire go raibh an t-ardchlár déiríochta iontach sásúil agus chláraigh sí ar Dhioplóma Gairmiúil Déiríochta Teagasc sa Bhainistíocht Feirmeacha Déiríochta.

Tá na gradaim, atá urraithe ag FBD, á mbronnadh ar na céimithe is fearr ó chláir oiliúna talmhaíochta Leibhéal 6 Teagasc in 2019. Seo a dúirt John Cahalan, Príomhoifigeach Tráchtála FBD Insurance; “Táimidne in FBD Insurance tiomanta do thacaíocht a thabhairt don chéad ghlúin eile d’fheirmeoirí agus dá dteaghlaigh. Tá bród orainn go bhfuilimid ag obair i gcomhar le Teagasc ar na gradaim seo le 30 bliain anuas le haitheantas a thabhairt do na mic léinn as cuimse a chuireann a gcuid oideachais talmhaíochta i gcrích gach bliain, agus iad a cheiliúradh. Déanaim comhghairdeas le gach duine a bhí sa bhabhta ceannais agus guím gach rath orthu.”

Is iad seo a leanas na daoine eile a bhí sa bhabhta ceannais:

Andrew Naughton, Contae an Chláir

David Crowe, Contae an Chláir

Jack Kingston, Contae Chill Dara

John O'Mahony, Contae Chorcaí

Mark Drohan, Contae Phort Láirge

Michael Cunnane, Co Mhaigh Eo

Michael Lavin, Contae Shligigh

Patrick Prior, Contae Liatroma

Sarah Kearney, Contae na Gaillimhe

Sean Quinlan, Contae Thiobraid Árann

Steven Ryan, Contae na Gaillimhe

Chun tuilleadh a fháil amach faoin mbuaiteoir agus faoi na daoine eile a bhí sa bhabhta ceannais, féach: https://www.teagasc.ie/education/going-to-college/student-of-the-year/

Dúirt Stiúrthóir Teagasc, an tOllamh Gerry Boyle: “Na 14 mhac léinn a bhfuil aitheantas á thabhairt dóibh sna gradaim seo, is iad na ceannasaithe i dtalmhaíocht na hÉireann san am atá romhainn, agus guím gach rath orthu ina saothar feirmeoireachta. Is mian liom buíochas a ghabháil le FBD Insurance chomh maith as an tacaíocht leanúnach urraíochta atá tugtha acu do Ghradaim Mhac Léinn na Bliana ó bunaíodh iad breis agus tríocha bliain ó shin.”