Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Ceann nua ar Chaidreamh Idirnáisiúnta agus Straitéis Chorparáideach i dTeagasc

Tá Paul Maher ceaptha mar Cheann nua ar Chaidreamh Idirnáisiúnta agus Straitéis Chorparáideach i dTeagasc. Rinne Údarás Theagasc an ceapachán a fhaomhadh ag a chruinniú Dé Céadaoin an 3 Márta. Tá sé ag teacht in áit an Dochtúra Lance O’Brien atá ag dul ar scor i mí Aibreáin i ndiaidh dó breis agus 40 bliain a chaitheamh le Teagasc i róil éagsúla a bhain leis an bpleanáil straitéiseach agus leis an bhforbairt.

Paul Maher, an Ceann nua ar Chaidreamh Idirnáisiúnta agus Straitéis Chorparáideach i dTeagasc

Le 10 mbliana anuas tá ceannasaíocht á thabhairt ag Paul Maher ar fhorbairt straitéiseach agus nuachóiriú chláir chomhairleacha agus foghlaim fad saoil Theagasc agus é ina ról mar Stiúrthóir Cúnta ar an Aistriú Eolais. Roimhe sin, bhí sé ag obair le Teagasc i bhfeidhmeanna a bhaineann leis an eagraíocht ar fad, measúnú gnó, pleanáil gnó agus bainistiú riosca ina measc, mar aon le róil sa bhainistiú airgeadais feirme, róil chomhairleacha agus róil oideachais. Bhí sé ag obair in Éirinn agus sa Nua-Shéalainn i róil tráchtála agus i róil atá bainteach leis an talmhaíocht. Céimí ó UCD atá ann, agus tá Baitsiléir agus Máistreacht san Eolaíocht Talmhaíochta aige. Tá cáilíocht iarchéime sa staidéar gnó aige chomh maith a bhain sé amach in Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge.

Rinne Liam Herlihy, Cathaoirleach Theagasc, comhghairdeas le Paul Maher ar a cheapachán, agus é ag rá: “Tá eolas agus taithí fhairsing ag Paul ar Chórais um Eolas agus Nuálaíocht Talmhaíochta (AKIS) na hÉireann agus na hEorpa, agus ar ghníomhaíocht Theagasc ar bhonn níos forleithne. Beidh sé sin ina chuidiú dó leis an eagraíocht a threorú i dtreo na n-athruithe straitéiseacha a bhfuil gá leo chun na dúshláin atá roimh fheirmeoirí agus an earnáil agraibhia a shárú. Guím gach rath air sa ról atá aige san am atá le teacht. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Dochtúir Lance O’Brien as an méid atá déanta aige do Theagasc, i gcuid mhór ról, i gcaitheamh a gahirm fhada san eagraíocht.”

Chuir an tOllamh Gerry Boyle, Stiúrthóir Theagasc, fáilte roimh an gceapachán, agus arsa seisean: “Tá sé léirithe ag Paul Maher go bhfuil obair as cuimse bainte amach aige i dtaca le comhoibriú, líonrú agus cláir a sholáthar i róil éagsúla le linn a ghairme go dtí seo. Táim ag súil go háirithe leis an gceannasaíocht a thabharfaidh sé ar an méid a chuirfidh Teagasc le hobair forbartha idirnáisiúnta sna blianta atá le teacht”.

Agus é ag tnúth lena ról nua, arsa Paul: “Táim díograiseach faoi fhorbairt a dhéanamh ar an talmhaíocht go mbeidh sí mar bhunchloch le haghaidh geilleagar fuinniúil agus faoin ionchur dearfach atá ag pobail na tuaithe don tsochaí. Táim ag tnúth go mór le Teagasc a threorú gur féidir an earnáil agraibhia a aistriú go mbeidh sí ina córas inbhuanaithe bia in Éirinn mar aon le cur go suntasach le cúrsaí ag leibhéal Eorpach agus Idirnáisiúnta.”