Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Ceann Nua ar na hAcmhainní Daonna ceaptha ag Teagasc

Tá Valerie Farrell ceaptha ag Teagasc mar Cheann ar an Roinn Acmhainní Daonna san eagraíocht. Rinneadh an ceapachán a fhaomhadh ag cruinniú a bhí ag Údarás Theagasc le gairid. Tá an ceapachán seo á fhógairt inniu chun teacht le Lá Idirnáisiúnta na mBan nuair a dhéantar éachtaí ceannasaithe ar mná iad a cheiliúradh.

Valerie Farrell, Ceann Nua ar na hAcmhainní Daonna i dTeagasc

Tháinig Valerie Farrell isteach chuig Roinn na nAcmhainní Daonna, Teagasc, i 2005 mar Bhainisteoir Seirbhísí na nAcmhainní Daonna. Rinneadh Bainisteoir Oibríochtaí Acmhainní Daonna di i 2008, agus ó 2010 i leith tá sí ag obair mar Bhainisteoir Acmhainní Daonna agus mar Chomhpháirtí Acmhainní Daonna sna Stiúrthóireachtaí maidir leis an Aistriú Eolais agus na hOibríochtaí.

Go luath ina gairmréim, bhí Valerie Farrell ag obair le Intel Ireland ó 2000 go 2004. Roimhe sin, bhí sí ina hionadaí sinsearach Acmhainní Daonna le Xilinx Ireland ar feadh cúig bliana. Chuir sí tús lena gairmré agus í ag caitheamh ama idir Lombard and Ulster agus Coca Cola.

Bhain Valerie Farrell Céim sa Staidéar Gnó amach ó Ollscoil Luimnigh. Chuaigh sí ar aghaidh ansin gur bhain sí Máistreacht sa Bhainistiú Athruithe agus sa Nuálaíocht amach in Ollscoil Brighton. Tá Dioplóma aici sa Bhainistiú Straitéiseach ó Henley & IMI chomh maith.

Tá sí ina comhalta boird ar Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach ó 2015 agus toghadh í mar Leaschathaoirleach ar an mbord i 2020.

Agus í ag obair le Teagasc, tá ceannasaíocht tugtha aici don Straitéis um Dhaoine, Ceannasaíocht agus Athrú a comhaontaíodh agus a foilsíodh i 2012. Tá sí ina comhalta den Choiste Stiúrtha ag Straitéis Daoine Theagasc (2018), agus í ag tabhairt ceannasaíocht ar chuid de na tionscadail forbartha do bhaill foirne, agus is meantóir í do chuid mhór de cheannasaithe na dtionscadal.

Agus í ag labhairt i ndiaidh dá ceapacháin, arsa Valerie Farrell: “Táim ag dúil go mór le ceannasaíocht a thabhairt ar fheidhm Acmhainní Daonna Theagasc agus le bheith ag obair le mo chomhghleacaithe le straitéis Acmhainní Daonna a chur i bhfeidhm atá bunaithe ar spriocanna agus a dhéanann inniúlacht eagraíochta a fheabhsú agus a fhágfaidh gur ceannasaí domhanda san earnáil agraibhia a bheidh i dTeagasc.”

Agus é ag déanamh comhghairdeas le Valerie as a ceapachán, arsa Liam Herlihy, Cathaoirleach ar Údarás Theagasc: "Tá sé léirithe ar bhonn leanúnach gur éirigh le Valerie nithe a bhaint amach, i dTeagasc agus sna róil eile a bhí aici roimhe seo. Tá sí i ndiaidh ceannasaíocht a thabhairt ar phróiseas athruithe agus tacú leis an bpróiseas sin i mbainistiú na nAcmhainní Daonna i dTeagasc agus ar fud na heagraíochta. Guím gach rath uirthi sa phost bainistíochta seo.”