Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Ceann Nua ar Roinn Taighde Ainmhithe agus Eolaíocht Bhitheach Theagasc

Tá an tOllamh David Kenny ceaptha ag Teagasc mar Cheann ar an Roinn Taighde Ainmhithe agus Eolaíocht Bhitheach. Tá sé ag teacht in áit Michael Diskin a chuaigh ar scor anuraidh. Bunaíodh Roinn Taighde Ainmhithe agus Eolaíocht Bhitheach Teagasc (ABRD) sa bhliain 2008.

Tháinig fás agus forbairt go sciobtha uirthi, agus rinneadh an Eolaíocht Bhitheach Ainmhithe a cheangal de réimsí taighde a bhí ann cheana féin i dTeagasc a bhain leis an eolaíocht maidir le hainmhithe. Tá na príomháiseanna eolaíochta bithí ainmhithe lonnaithe ag lárionad taighde Theagasc, an Ghráinseach i gContae na Mí, áit a dtabharfaidh an tOllamh Kenny ceannasaíocht ar an Roinn. Tá áiseanna agus baill fhoirne ag an Roinn agus iad ag obair in dhá ionad eile taighde de chuid Theagasc; Teagasc na Cloiche Léithe i gContae Chorcaí agus Teagasc Bhaile Átha an Rí i gContae na Gaillimhe.

Bhain an tOllamh Kenny Céim Baitsiléara le céadonóracha amach san Eolaíocht Talmhaíochta (Eolaíocht Ainmhithe) ó Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus ina dhiaidh sin PhD. maidir le cothú agus fiseolaíocht atáirgthe eallaigh, in UCD chomh maith. Tá Dioplóma Iarchéime aige i Staitisticí agus Dioplóma Iarchéime sa Míochaine Mhóilíneach ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, mar aon le Dioplóma Iarchéime san Fhorbairt Ceannaireachta ó Fhoras Bainistíochta na hÉireann/Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.

Tá an tOllamh Kenny ag obair mar Phríomhoifigeach Taighde le Teagasc ó Shamhain 2011 i leith. Roimhe sin, bhí sé ina Léachtóir i Scoil na Talmhaíochta, Eolaíocht an Chothaithe agus an Leighis Tréidliachta, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath. Go luath ina shaol gairmiúil, bhí sé ag obair don Roinn Talmhaíochta agus mar chomhairleoir le Teagasc.

Agus é ag labhairt i ndiaidh a cheapacháin, arsa an tOllamh David Kenny; “Táim ag tnúth go mór le bheith ag obair le comhghleacaithe i dTeagasc agus in eagraíochtaí taighde comhpháirtíochta, chun dul i ngleic go héifeachtach leis na ceisteanna ar fad atá bunaithe ar an mbitheolaíocht agus atá roimh an earnáil beostoic, ar bhealach comhtháite agus spriocdhírithe.”

Arsa an tOllamh Pat Dillon, Ceann an chláir um Thaighde agus Nuálaíocht ar Ainmhithe agus Féarthalamh; "San am atá caite aige le Teagasc, tá ceannasaíocht láidir léirithe ag an Ollamh Kenny. Tá sé i ndiaidh meantóireacht a thabhairt mar phríomhstiúrthóir do 17 mac léinn PhD agus 8 mac léinn Máistreachta gur bhain siad a gcéim amach, agus 13 mac léinn PhD anuas air sin mar chomhstiúrthóir. Tá taifead láidir aige chomh maith ó thaobh an fhoilseacháin de. Tá 176 scríbhinn lán piarmheasúnaithe eolaíochta, ceithre chaibidil i leabhair agus corradh le 250 achoimre ag comhdhálacha náisiúnta agus idirnáisiúnta foilsithe aige.”