Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Comhaontuithe Nua Tógála Conartha Lao agus Lao Scoite de chuid Teagaisc

Tá méadú ag teacht ar an spéis i socruithe conartha idir fheirmeoirí le laonna agus eallaí óga eile a thógáil. Mar fhreagairt ar seo, tá Teagasc ag déanamh teimpléid nua comhaontaithe conartha a fhorbairt.

Comhaontuithe Nua Tógála Conartha Lao agus Lao Scoite de chuid Teagaisc

Agus méadú ag teacht ar thréada ba bainne, tá deacrachtaí anois ag feirmeoirí oibrithe oilte ardchaighdeáin a fháil. Chomh maith, mar gheall ar an nganntanas tailte atá ar fáil ar léas/le ceannach, agus corruair áiseanna tógála lao/bodóige teoranta nó easnamhach, bíonn ar níos mó feirmeoirí déiríochta seachfhoinsiú a dhéanamh ar an tógáil lao le socruithe tógála conartha.

I bhfiontair feirmeoireachta eile, bíonn drochbhrabúsacht i gceist le príomhfhiontair feirmeoireachta eile mar go bhfuil praghsanna margaidh go dona agus míshocair. Tá an bealach réitithe aige seo do dheis mhéadaithe do shocruithe tógála conartha lao, agus/nó lao scoite, sna blianta amach romhainn.

I gcomhar le Diarmaid O Cathain, Dlíodóir, Ben Roche, Comhairleoir Feirmeoireachta Comhoibríche agus Gordon Peppard, Speisialtóir Feirmeoireachta Comhoibríche Teagaisc, tá dhá phríomhchomhaontú teimpléid tógála conartha forbartha ag Teagasc.

1 - Comhaontú Tógála Conartha Lao

Soláthraíonn an comhaontú teimpléid seo don tógáil conartha le haghaidh laonna atá níos sine ná 10 lá go dtí go mbaintear iad den diúl. Is ar thógáil laonna fireanna ó thréad ba bainne atá sé dírithe den chuid is mó, ach níl sé teoranta di.

Nuair a bhaintear laonna fireanna ón tréad ba bainne den fheirm dhéiríochta agus iad níos sine ná 10 lá, ní bhíonn gá le háiseanna breise agus riachtanas oibre chun déileáil leis na hainmhithe sin. Agus ráta breithe sé seachtaine an-dlúth ar fheirmeacha déiríochta anois, is féidir le líonta na laonna a bheith an-suntasach más gá na laonna fireanna agus baineanna a choinneáil ar feadh ceithre seachtaine, nó níos mó, sula mbogtar ar aghaidh iad.

Ag deireadh na tréimhse tógála is féidir na laonna a choinneáil ar an bhfeirm tógála conartha, a chur ar ais chuig an bhfeirm dhéiríochta, nó a dhíol le tríú páirtí.

2 - Comhaontú Tógála Conartha Lao agus Lao Scoite

Mar i gcéanna leis an teimpléad tógála conartha lao, sonraíonn an comhaontú seo go bhfanfaidh na laonna, agus iad bainte den diúl, i ngabháltas an tógálaí conartha ar feadh tréimhse sa bhreis le haghaidh tuilleadh tógála. Réitítear fad na tréimhse breise sin idir úinéir an ainmhí agus an tógálaí conartha roimh ré.

I rith thréimhse na tógála íocann úinéir an ainmhí praghas atá aontaithe in aghaidh an ainmhí, in aghaidh an lae, leis an tógálaí conartha agus coinníonn úinéir an ainmhí úinéireacht na n-ainmhithe ag deireadh na tréimhse tógála.

Caithfear dul i ngleic le ceithre phríomhréimse agus na comhaontuithe á leagadh síos.

  1. Leagan amach - Sonraí úinéir an ainmhí agus an tógálaí chonartha.
  2. Tréimhse – Dáta tosaithe agus dáta deiridh an chomhaontaithe a shocrú.
  3. Íocaíocht – Ráta íoctha aontaithe in aghaidh an ainmhí in aghaidh an lae, agus modh íoctha a shocrú.
  4. Téarmaí agus coinníollacha – Prótacal bainistíochta na n-ainmhithe a shocrú do thréimhse an chomhaontaithe.

Dúirt Gordon Peppard, Speisialtóir Feirmeoireachta Comhoibríche Teagaisc: “Cuireann na comhaontuithe seo deis iontach ar fáil d’fhiontair feirmeoireachta neamh-dhéiríochta le modh táirgeachta difriúil a bheartú, agus iad cinnte go bhfaighidh siad cúiteamh ar son a dtalaimh, oibre, áiseanna agus bainistíochta trí ráta réamhaontaithe airgeadaíoch in aghaidh an ainmhí in aghaidh an lae, má fheidhmíonn an stoc tógtha conartha go maith. Ligeann sé seo dóibh pleanáil níos fearr a dhéanamh ar a sreabhadh airgid, agus níl siad ag brath ar dhíol stoic ar dhá nó trí phríomhlá díola sa bhliain. Don fheirmeoir déiríochta, tá sé de bhuntáiste acu go bhfuil siad ábalta roinnt ainmhithe a bhaint dá ngabháltas agus iad óg, rud a laghdaíonn an gá atá le hobair agus áiseanna srl. sa bhreis agus a thugann deis dóibh níos mó ama agus acmhainní a chaitheamh ar an bpríomhthréad bó.”

Is féidir na comhaontuithe Tógála Conartha Lao agus Lao Scoite de chuid Teagaisc a aimsiú ar shuíomh ghréasáin phoiblí Teagaisc ag https://www.teagasc.ie/rural-economy/farm-management/collaborative-farming/