Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Gradaim le haghaidh na bhFeirmeoirí Féarthalún is Fearr

Is í Caroline Walsh, Béal na Scairte, Co. Chorcaí, Buaiteoir Foriomlán Fheirmeoir Féarthalún na Bliana, 2020. Seo an ceathrú bliain de ghradaim Fheirmeoir Féarthalún na Bliana, ina mbronntar duaiseanna ar na feirmeoirí féarthalún is fearr sa tír atá ag tabhairt faoi níos mó féir a fhás agus a úsáid ar a bhfeirmeacha. Tugann an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara tacaíocht do na gradaim agus tá duaischiste €30,000 ar an iomlán ag baint leo. Fógraíodh na buaiteoirí mar pháirt de shearmanas bronnta ar líne inniu, Dé Máirt an 19 Eanáir.

Is í Caroline Walsh, Béal na Scairte, Co. Chorcaí, Buaiteoir Foriomlán Fheirmeoir Féarthalún na Bliana, 2020.

Agus é ag labhairt mar chuid den searmanas bronnta ar líne, rinne an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Charlie McConalogue T.D. comhghairdeas leis na cúig dhuine dhéag a bhí sa bhabhta ceannais as na héachtaí a bhí bainte amach acu ó thaobh bainistiú féarthalún de. Dúirt sé: “Mar iomaitheoirí sa bhabhta ceannais, tá sibh mar chuid de ghrúpa feirmeoirí féarthalún den chéad scoth. Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh le Caroline Walsh go háirithe as Gradam foriomlán Fheirmeoir Féarthalún na Bliana a bhaint. Is féidir leat a bheith iontach bródúil as mar éacht. Is soiléir go bhfuil tionscnaimh ar nós Grass10 agus Feirmeoir Féarthalún na Bliana chun tosaigh ó thaobh cuidiú le feirmeoirí gach leas a bhaint as an acmhainn nádúrtha atá acu ar a bhfeirm, is é sin an féar. Tá an bainistiú maith ar fhéarthalamh riachtanach má táthar chun na spriocanna atá leagtha síos sa straitéis AgClimatise a bhaint amach.”

Cuid d'fheachtas Theagasc Grass10 atá sna gradaim Feirmeoir Féarthalún na Bliana, feachtas a fhaigheann tacaíocht ó Theagasc, ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, ó AIB, FBD Insurance, Grassland Agro agus Irish Farmers Journal. Tá an chéad chéim cheithre bliana den chlár curtha i gcrích agus cuirfear tús leis an dara céim i 2021

Iomaitheoirí sa bhabhta ceannais

  • Shane Kinsella, Baile an Phoill, Co. Chill Chainnigh
  • Niall Callanan, Creachmhaoil, Co. na Gaillimhe
  • John O Connell An Ráth Dhubh, Co. Chorcaí
  • Graham Swanton, Cluain Meala, Co. Thiobraid Árann
  • James Hoey, Dún Léire, Co. Lú

Buaiteoirí sna catagóirí:

Catagóir an Fheirmeora Óig – David O’Leary, Oileán Ciarraí, Co. Chiarraí

Catagóir na nIthreacha Troma/na Talún faoi Mhíbhuntáiste – Sean Barry, Pailís Ghréine, Co. Luimnigh

Catagóir na Feirmeoireachta Inbhuanaithe – John Galvin, Dún Mánmhaí, Co. Chorcaí

Buaiteoirí sna Catagóirí Fiontraíochta:

Catagóir na gCaorach – Peter McGuinness, Baile Átha Troim, Co. na Mí

Catagóir na Déiríochta – Caroline Walsh, Béal na Scairte, Co. Chorcaí

Catagóir an táirgthe mairteola (nach diúlairí iad) – Pat Collins, Baile na Martra, Co. Chorcaí

Catagóir Táirgthe Mairteola Diúlairí – Thomas Hogan, An tAonach, Co. Thiobraid Árann

 

Gradaim Fiúntais Féarthalún:

An Féarthalamh is mó Feabhais – Noel Hurley, Cill Dairbhre, Co. Chorcaí

An Féarthalamh is mó Feabhais – David Brady, Sraith an Domhain, Co. an Chabháin

Féarthalamh Inbhuanaithe – JP Hammersley, Laitean, Co. Thiobraid Árann

 

Buaiteoir Foriomlán Fheirmeoir Féarthalún na Bliana, 2020 -

Caroline Walsh, Béal na Scairte, Co. Chorcaí

Agus é ag labhairt thar ceann mholtóirí an chomórtais, arsa Aidan Brennan ón Irish Farmers Journal: “Ar cheann de na rudaí a bhí soiléir sonrach do na moltóirí i mbliana, bhí aistriú suntasach ann i dtreo an chomhshaoil a chosaint. Chonacthas go raibh sé sin chomh tábhachtach leis an táirgeadh féir féin agus is dócha gur léiriú atá ann ar dhearcadh atá ag athrú i measc feirmeoirí go ginearálta. Glacadh go mór leis an leathadh sciodair ar astaíochtaí ísle agus leis an úiré chosanta i measc na n-iomaitheoirí. Is é an fhírinne ná gurbh é 14.5 tona d’ábhar tirim in aghaidh an heicteáir an fás féir ar an meán i measc na n-iomaitheoirí, a léiríonn gur féidir leat a bheith an-éifeachtúil agus an-inbhuanaithe san am céanna.”

Arsa Pádraig Walsh, feirmeoir déiríochta atá ina chathaoirleach ar choiste pháirtithe leasmhara Grass10 Teagasc: “Tionscadal iontach tábhachtach atá in Grass10 chun an dea-chleachtas is fearr sa bhainistiú féarthalún a chur chun cinn. Tá dúshláin romhainn do gach feirmeoir féarthalún, ar an bhfeirm agus lasmuigh di. Sin ráite, tá na feirmeoirí atá tar éis páirt a ghlacadh i ngrúpaí féir Grass10 i ndiaidh a gcinnteoireacht maidir le bainistiú féarthalún a fheabhsú. Ar cheann de na feabhsuithe is tábhachtacha atá le déanamh i ngach fiontar, caithfear an úsáid a bhaintear as féar a mhéadú. Caithfimid díriú isteach ar an úsáid a bhaintear as féar i rith an ama, rud a mhéadóidh ár n-acmhainní beathaithe dá bharr taobh istigh de gheata na feirme.”

Dúirt Cathaoirleach Theagasc, Liam Herlihy: "Comhghairdeas ó chroí le gach duine a bhí ina iomaitheoir sa bhabhta ceannais inniu. Is feirmeoirí den scoth sibh ar fad agus tá obair ar dóigh ar bun agaibh. Caithfimid aitheantas a thabhairt ina leith sin inniu. Tréaslaím le Caroline Walsh cionn is gurb í Feirmeoir Féarthalún foriomlán na bliana í. Maidir le clár Grass10, tá lúcháir orm a fhógairt go bhfuilimid ag bogadh ar aghaidh chuig Céim II anois. I gcéim II, díreofar isteach ar cheithre phríomhréimse a cheistiú sna ceithre bliana atá romhainn. Is iad na réimsí sin ná, go sonrach; Eolas ar an bhféarthalamh a scaipeadh i measc an tionscail; Úsáid Pasture base Ireland a mhéadú go leanúnach; Éifeachtúlacht Úsáid Cothaitheach a fheabhsú ar fheirmeacha féarthalún agus i 2021, an bhéim ar Sheamair Bháin agus an úsáid a bhaintear aisti i mbáinsí féarthalún a mhéadú."

Ba iad seo a leanas na daoine a bhí ar an bpainéal moltóireachta don chomórtas Feirmeoir Féarthalún na Bliana: John Maher; Liz Hyland ón Roinn Talmhaíochta, Bia Mara, Bryan Doocey, AIB; P J O’Connor, Grassland Agro; Aidan Brennan, Irish Farmers Journal; agus Ciaran Roche, FBD Insurance.

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir leis na hiomaitheoirí ar fad sa bhabhta ceannais, féach Feirmeoir Féarthalún na Bliana 2020

Tuarascáil Grass10 2017 - 2020