Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

An Chuairt Ríoga go Feirm Signpost

D'óstáil Shane agus John Fitzgerald, a bhíonn ag feirmeoireacht gar do Phort Lách i gcontae Phort Láirge, cuairt ó Phrionsa na Breataine Bige inniu, Déardaoin, 24 Márta 2022.

a Mhórgacht, Prionsa na Breataine Bige; Feictear Simon Coveney TD, an tAire Gnóthaí Eachtracha agus an tAire Cosanta; agus Shane Fitzgerald, feirmeoir óstach le linn taispeántais tástáil ithreach le Cathal Somers, Comhairleoir an Chláir um Tacaíocht agus Comhairleach Inbhuanaitheacht Talmhaíochta.

Is feirmeoir déiríochta é Shane lena hathair, John, agus a páirtí Kate, gar do Phort Lách, Contae Port Láirge agus tá páirt ghníomhach acu i gClár Signpost Teagasc – Feirmeoirí le haghaidh Gníomhú ar son na hAeráide. Cuireann Shane an-bhéim ar inbhuanaitheacht ar an bhfeirm, ar go leor bealaí – ag déanamh brabúis ar infheistíocht ar an bhfeirm, comhromaíocht oibre-saoil ar an bhfeirm agus conas a bheith ag feirmeoireacht ar bhealach nach ndéanann dochar don timpeallacht.

Feictear Prionsa na Breataine Bige agus Shane Fitzgerald, feirmeoir óstach ag bualadh le ceann de na laonna déiríochta ar an bhfeirm.

Ag Feirmeoireacht leis an gComhshaol

Cuireadh béim ar na gníomhaíochtaí a dhéanann an teaghlach Fitzgerald chun astaíochtaí gás ceaptha theas a laghdú, caighdéan uisce sna sruthanna agus sna haibhneacha a chosaint agus feabhas a chur ar bhithéagsúlacht ar an bhfeirm le linn na cuairte.

Is ball de Chlár Signpost Feirme Todhchaí Teagasc Glanbia é Shane agus 10 feirmeoir déiríochta eile agus bhain sé úsáid as cuid mhór de na teicneolaíochtaí a laghdóidh astaíochtaí gás ceaptha theas ar an bhfeirm, mar shampla pórú ainmhithe ardchaighdeáin, uasmhéadú líon na laethanta ina bhfuil ba amuigh ar féarach, úsáid leasacháin úiré faoi chosaint, gearradh siar ar mhéid na nítrigine saorga a chuirtear i bhfeidhm, úsáid innealra leathadh sciodair astaíochtaí ísle chun astaíochtaí a laghdú, cosúil le feabhsú ithirthortúlachta agus fás mínleach ilspeiceasach a chuireann seamair san áireamh. Tógann seamair nítrigin ón aer agus cuireann sé ar ais sa talamh é ionas go mbeidh sé ar fáil don fhéar.

Is clár náisiúnta é an clár Signpost atá faoi threoir Teagasc, a ghlacann ról ríthábhachtach i straitéis an Físe Bia 2030 agus a thacaíonn le coincheap córais inbhunaithe bia a chruthú.

Paiseanta faoin mBithéagsúlacht

Tá Shane paiseanta faoin mbithéagsúlacht ar an bhfeirm agus faigheann sé ardmharcanna i measúnuithe ar bhithéagsúlacht ar an bhfeirm. Deirtear go bhfuil ocht déag faoin gcéad an talún go maith do bhithéagsúlacht. Iníorann ealta ealaí glóracha ar an bhfeirm sa gheimhreadh agus san earrach agus chuimsigh Shane múrtha bhlátha fhiáin, chaomhnaigh sé roinnt talamh féaraigh le flúirse cineáil féir, agus déanann sé cinnte go bhfuil na fálta gearrtha ar bhealach a spreagann agus a éascaíonn fiadhúlra. Creideann Shane gur feighlithe an talún iad na feirmeoirí Éireannacha agus ba mhaith leis cuma níos fearr a chur ar an bhfeirm don chéad ghlúin eile.

Prionsa na Breataine Bige; Simon Coveney TD, an tAire Gnóthaí Eachtracha agus an tAire Cosanta; agus Shane Fitzgerald, feirmeoir óstach anseo ag taispeántas bithéagsúlachta le hAoife Leader, Teagasc.

An Chuairt

Le linn na cuairte, bhuail Prionsa na Breataine Bige le Cathaoirleach Teagasc Liam Herlihy; An tOllamh Frank O Mara, Stiúrthóir Teagasc; An Príomhfheidhmeannach ag Glanbia Ireland, Jim Bergin agus an Príomhfheidhmeannach ag Bord Bia, Tara McCarthy.

Bhuail sé le baill foirne tábhachtacha agus feirmeoirí a ghlacann páirt sa chlár Signpost chun scéal a chloisteáil faoi na hathruithe a chuireann siad i bhfeidhm ar a bhfeirmeacha chun an timpeallacht a fheabhsú. Chomh maith leis sin, bhuail sé le feirmeoirí óga ó Macra Na Feirme, eagraíocht na bhfeirmeoirí óga, chun todhchaí feirmeoireachta na hÉireann a phlé.

Léiríodh roinnt teicneolaíochtaí a chabhraíonn le feirmeoirí agus leis an roinn talmhaíochta feabhas a chur ar an tuiscint atá acu ar an dochar a dhéanann feirmeoireacht don timpeallacht.

Léiríodh túr Eddy comhathraitheas (EC), teicníc úrscothach a thugann meas ar fhloscanna gás ceaptha teasa fíor-ama agus ar athróga meitéareolaíochta. Déantar taifead ar pharaiméadair cosúil le teocht agus taise ithreach, titim báistí, luas gaoithe agus radaíocht gréine leis an túr seo.

Úsáideadh taispeántas le dróin chun íomhánna ón aer a ghabháil agus léiríodh scanadh LiDAR na feirme. Úsáidtear iad sin chun tomhas a dhéanamh ar Bhithmhais/Dlús Carbóin i bhfálta sceacha.