Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Ceapadh Ceann Nua na Seirbhíse Comhairlí Teagasc

Ceapadh Thomas Curran mar Cheann Nua na Seirbhíse Comhairlí Teagasc. Cheadaigh Údarás Teagasc an ceapachán inniu, Dé Máirt, 19 Iúil. Beidh Thomas Curran i gceannas ar sheirbhís chomhairleach Teagasc, a chuirfidh foireann comhairleoirí talmhaíochta ar fáil d'fheirmeoirí timpeall na tíre, faoi stiúir thart ar 50 oifig Teagasc i 12 ceantar comhairleach. Is cuid den Stiúrthóireacht Aistrithe Eolais é an tseirbhís chomhairleach, a bheidh an Dr Stan Lalor i gceannas air.

Beidh Thomas Curran i gceannas ar sheirbhís chomhairleach Teagasc, a chuirfidh foireann comhairleoirí talmhaíochta ar fáil d'fheirmeoirí timpeall na tíre, faoi stiúir thart ar 50 oifig Teagasc i 12 ceantar comhairleach.

Is eolaí talmhaíochta é Thomas Curran a bhain céim san Eolaíocht Talmhaíochta amach ón gColáiste Ollscoile Baile Átha Cliath. Lean sé air agus rinne sé Máistreacht trí thaighde san Eolaíocht Talmhaíochta ag COBÁC freisin. Rinne sé Clár Stiúrthóireachta Forbartha le hInstitiúid Bhainistíochta na hÉireann, agus tá Clár Bainistíochta Forbartha déanta aige freisin.

Is Bainisteoir Chomhairleach Réigiúnach é Thomas Curran i dTeagasc Corcaigh Thiar faoi láthair, post a bhí aige ó 2019. Roimhe sin, ba Speisialtóir san Fheirmeoireacht Chomhoibríoch ar feadh sé bliana, agus stiúir sé forbairt agus cur chun cinn struchtúir gnó feirmeoireachta comhoibrí, comhpháirtíochtaí feirme san áireamh; tógáil bodóige ar conradh; curaíocht ar conradh; leasú bó; sciarfheirmeoireacht; léasú talún go fadtéarmach; innealra agus roinnt oibre agus conarthaí marcach/tógálaí i dtionscal na gcapall spóirt. Níos luaithe ina ghairmréim, d'oibrigh sé mar Comhairleoir Gnó agus Teicneolaíocht Déiríochta Teagasc i nDún Mánmhaí, sa Sciobairín agus i gCloich na Coillte i gContae Chorcaí. Chomh maith leis sin, d'oibrigh sé mar phleanálaí REPS do Theagasc le linn na nóchaidí.

Ag labhairt tar éis a cheapacháin, dúirt Thomas; “Táim paiseanta faoi Sheirbhís Chomhairleach Teagasc, na nascanna atá aici le taighde agus le hoideachas i dTeagasc agus an ról atá aici sa chomhobair le geallsealbhóirí agus feirmeoirí i bhforbairt Talmhaíochta Éireannaí. Tá tréimhse an-chorraitheach i ndán don tseirbhís chomhairleach i dTeagasc, agus muid ag ullmhú agus ag tacú le feirmeoirí do roinn feirmeoireachta agus bia nua-aimseartha agus dinimiciúil. Go háirithe, an t-eolas a thabhairt dóibh chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin eacnamaíocha, comhshaoil agus inbhuanaitheachta sóisialta atá roimh an earnáil. An bhliain seo, tiomáineann luaineacht praghasanna ionchur agus táirgeacht feirme tionscal na feirmeoireachta agus mar sin, tá pleanáil chúramach gnó agus airgeadais na bhfeirmeoirí níos tábhachtaí ná mar a bhí sé riamh.”

Ag tréaslú le Thomas Curran faoina cheapachán, dúirt an Dr Stan Lalor, Ceann na Stiúrthóireachta Aistrithe Eolais Teagasc; “Táim ag tnúth go mór le bheith ag obair le Thomas mar Cheann nua na Seirbhísí Comhairleacha. Tugann sé taithí fhairsing leis ó réimse ról teicniúil agus ceannasaíochta a bhí aige le Teagasc, ag stiúradh go leor tionscnamh agus comhchlár. Leanann Teagasc ar aghaidh leis an mbéim a chuireann siad ar thacaíocht na bhfeirmeoirí, geallsealbhóirí an tionscail agus na bpáirtithe i bhforbairt inbhuanaithe leanúnach na roinne feirmeoireachta agus agraibhia maidir le riachtanais agus deiseanna faoi tháirgeadh bia, agus na tosaíochtaí laistigh d'uaillmhianta na hÉireann faoi Phlean Straitéiseach agus Fís Bhia CBT 2030. Tá seirbhís chomhairleach Teagasc in áit mhaith chun tacaíocht a thabhairt d'fheirmeoirí sna cuspóirí seo fad is a ghlacann siad nuatheicneolaíochtaí agus nósanna feirmeoireachta chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus chun dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann leis an athrú aeráide. Guím gach rath do Tom ina ról nua, ag stiúradh seirbhíse chomhairlí Teagaisc fad is a ghlacann sé leis na deiseanna agus dúshláin seo as seo amach.”

Thug an Dr Lalor aitheantas do Dermot McCarthy freisin, Ceann na Seirbhíse Comhairlí atá ag éirí as. Dúirt sé; “Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don mhéid a rinne Dermot McCarthy dúinn, a d'éirigh as obair óna ról mar Cheann Comhairleach ní ba luaithe an bhliain seo. Gabhaim buíochas leis óna gceannasaíocht, na blianta fada de sheirbhís do Theagasc agus a ngaiscí ar fad le linn na gairme fada agus rathúla. Guím gach rath dó amach anseo.”