Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Céimí de chuid Teagasc i mBéal Átha hÉis

Bhronn an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail agus Coimirce Sóisialaí, Heather Humphreys TD, dámhachtainí agus teastais ar bhreis agus 80 céimí Leibhéal 6 ó Choláiste Teagasc i mBéal Átha hÉis, Contae an Chabháin. Bhí bronnadh na gcéimeanna ar siúl ar an Déardaoin, 27 Deireadh Fómhair 2022 agus áiríodh leis na céimithe a rinne staidéar ó Mheán Fómhair 2021 go dtí Iúil 2022.

Léirigh an tAire Heather Humphreys TD go bhfuil líon na mac léinn a chríochnaigh teastais le Teagasc Bhéal Átha hÉis fós ard le dhá bhliain anuas. Dúirt sí; “Tá os cionn 2,300 teastas faighte ag céimithe ó bhí an fómhar 2017 ann agus i mbliana tá 80 teastas Leibhéal 6 eile faighte ag céimithe”. Dúirt sí freisin go bhfuil stair fhada ag an gcoláiste maidir le hoideachas a sholáthar agus lena chomhpháirtíocht le hInstitiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan, is féidir le mic léinn dul ar aghaidh go leibhéal céime.

Mheabhraigh an tAire freisin dóibh siúd a bhí i láthair an tábhacht a bhaineann le hinbhuanaitheacht a chur isteach i ngach gné dár dtáirgeadh talmhaíochta agus a thábhachtaí atá an t-oideachas lena chinntiú go ndéanfar amhlaidh. Mheabhraigh sí dóibh siúd a bhí i láthair an tábhacht a bhaineann le nuálaíocht agus le glacadh le digitiú agus le feirmeoireacht chliste ina ngnó lenár spriocanna um laghdú astaíochtaí a bhaint amach. Chuir an tAire fáilte roimh an maoiniú €3 mhilliún ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara le haghaidh cóiríocht nua do mhic léinn agus thug sí nuashonrú dóibh siúd a bhí i láthair ar an oíche nach gcaithfear ach an t-iarratas ar phleanáil a chur isteach go díreach chuig Comhairle Contae an Chabháin don fhorbairt seo. 

Thug Príomhoide Choláiste Teagasc i mBéal Átha hÉis, John Kelly le fios go raibh níos lú ná 40 mac léinn ag freastal ar an gcoláiste gach bliain i mblianta tosaigh an choláiste. An bhliain acadúil seo, chláraigh 255 mac léinn ar chúrsaí na chéad bhliana agus tá os cionn 800 foghlaimeoir ag freastal ar na cúrsaí éagsúla atá ar fáil sa choláiste. Dúirt sí freisin go raibh sé tábhachtach oibriú le comhpháirtithe oideachais sa réigiún chun cláir oideachais nua a fhorbairt agus bhí CMETB agus DkIT san áireamh. Go deimhin bhí céim pháirtaimseartha nua ar fáil anois sa DkIT agus soláthraítear é i gcomhar le Coláiste Talmhaíochta Teagasc i mBéal Átha hÉis.

Rinne Ceannaire Oideachais Teagasc, an Dr Anne-Marie Butler comhghairdeas leis na céimithe agus lena dteaghlaigh as a gcuid éachtaí agus as an ngarsprioc thábhachtach seo ina gcuid oideachais talmhaíochta. Dúirt sí freisin; “Mholfainn dóibh leanúint ar aghaidh le bhur bhforbairt ghairmiúil, páirt a ghlacadh i seirbhísí oideachais agus comhairleacha Teagasc, agus leanúint le do líonra tacaíochta a fhorbairt mar is céim an-chumhachtach é sin do d’fhorbairt phearsanta agus ghairme.”

Ar an iomlán fuair Gearóid Kennedy mac léinn na bliana ó 2021, agus fuair sé a chéad Ardteastas Leibhéal 6 san Fhoraoiseacht freisin. Is as Cuileann Fearais, Bóthar Bhaile Phóil, Gabhrán, Co Chill Chainnigh do Ghearóid Kennedy.

Rinne Marianne Lyons, Príomhoide Cúnta Teagasc i mBéal Átha hÉis, comhghairdeas le Gearóid, ag admháil an sampla maith atá léirithe aige do chách. Dúirt sí; “Tá feidhmíocht acadúil láidir taispeánta aige. Chuir sé cion dearfach lena rang agus chuir sé sin le socrúchán oibre praiticiúil an-rathúil lena óstach. Léirigh sé go soiléir gur mac léinn den scoth a bhí ann agus go bhfuil an duais tuillte go mór aige.”