Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Teagasc 2021

“Bhí meascán de bhaill foirne chianoibre agus de bhaill foirne a d’fhreastail air ag a n-ionad oibre, agus trí úsáid a bhaint as an dá cheann, bhímid ábalta clár iomlán taighde, comhairleach agus oideachais a sholáthar le linn 2021”, dar leis an Ollamh Frank O Mara, Stiúrthóir Teagasc.

Bhí sé ag labhairt ag foilsiú Thuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Teagasc 2021 inniu, Dé Máirt an 4 Deireadh Fómhair. I measc bhuaicphointí 2021 bhí an lá oscailte déiríochta sa Chloch Liath i mí Mheán Fómhair agus lá oscailte na mbarr i bPáirc na Darach i mí an Mheithimh. Bhí an dá cheann i measc na gcéad imeachtaí feirme aghaidh ar aghaidh ar scála mór a reáchtáladh i ndiaidh Covid.

Léirigh Cathaoirleach Údarás Teagasc, Liam Herlihy, seoladh an chláir ‘Signpost – Farmers for Climate Action’, lenar tugadh le chéile breis agus 60 eagraíocht agus lenar bunaíodh os cionn 120 feirm taispeána chun aird a tharraingt ar na cleachtais is féidir a ghlacadh ar fheirmeacha chun astaíochtaí a laghdú.

Mar chuid de straitéis Teagasc chun dul i ngleic leis an athrú aeráide, táthar le hionad nua náisiúnta Taighde agus Nuálaíochta Inbhuanaithe Talmhaíochta a bhunú ag ionad taighde comhshaoil Teagasc i gCaisleán Bhaile Sheáin, Co. Loch Garman, le hinfheistíocht €9 milliún.

Osclaíodh an Mol Náisiúnta Nuálaíochta Bia go hoifigiúil sa Chloch Liath in 2021 agus cuireadh síneadh suntasach le hionad Náisiúnta Bianna Ullmhaithe Teagasc i gcrích ag ionad taighde bia Teagasc i mBaile an Ásaigh, Baile Átha Cliath. Leis an síneadh sin méadaíodh na saoráidí atá ar fáil don earnáil faoi dhó.

Gníomhaíochtaí Comhairleacha, Oideachais agus Taighde

Chuir seirbhís Chomhairleach Teagasc 41,000 iarratas ar scéim na íocaíochta bunúsaí, 4,000 iarratas ar mhaolú, 1,300 plean bainistíochta cothaitheach i gcrích, agus thacaigh sí le 1,025 iarratas ar an Scéim Spriocdhírithe um Nuachóiriú Talmhaíochta (TAMS) thar ceann feirmeoirí agus d’éascaigh 3,930 cruinniú pléghrúpaí feirmeoirí.

Ghlac 3,310 mac léinn san iomlán páirt ar chúrsaí oideachais Teagasc i gcoláistí agus in ionaid oideachais anuraidh. In 2021, sheachaid an fhoireann speisialtóireachta orgánach cúig chúrsa 25 uair an chloig de chuid an Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann maidir le feirmeoireacht orgánach. Tionóladh an 25ú Seimineár Eorpach um Shíneadh agus Oideachas beagnach ó Teagasc Bhéal Átha hÉis i mí an Mheithimh 2021.

Fuair Taighde Teagasc €26 milliún de mhaoiniú seachtrach taighde in 2021, méadú ón iomlán €18 milliún in 2020. Bhí baint ag Oifig um Aistriú Teicneolaíochta Teagasc le 5 tháirge/agus nó sheirbhís nua a seoladh in 2021 mar thoradh díreach ar cheadúnú teicneolaíochtaí ó Theagasc.

Tionscnaimh um Aistriú Eolais

Seoladh dhá fheachtas um aistriú eolais nua mairteola - an clár Future Beef agus an Clár DairyBeef500, chun tacú le táirgeadh mairteola diúil agus táirgeadh déiríochta lao go mairteoil faoi seach. Seoladh céim a dó den chlár Grass10 anuraidh chomh agus béim níos mó á cur ar sheamair sa bháinseach fhéaraigh.

 

Chuir PastureBase Ireland áireamhán d’Éifeachtúlacht Úsáide Nítrigine leis le linn 2021, agus chruthaigh Teagasc uirlis charbóin Foraoise nua, bealach atá éasca le húsáid d’úinéirí foraoise reatha agus d’úinéirí foraoisí ionchasacha chun cá mhéad carbóin is féidir a bhaint as coillearnach a ríomh. Sholáthair agus d’fhoilsigh grúpa Páirtithe Leasmhara Próitéine na hÉireann plean straitéiseach chun tacú le fás barraí próitéine dúchasacha.

Ráitis Airgeadais 2021

Tharraing Teagasc €137.440 milliún i gCabhair Deontais Stáit le haghaidh Oibríochtaí Reatha agus chun críocha Caipitil de €4.550 milliún anuas in 2021. B’ionann iomlán ioncaim Teagasc in 2021 agus €194 milliún, arb é sin 3.9% níos mó ná 2020. Leithdháil an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM) Cúnamh Deontais Stáit dar luach €144.643 milliún ar Theagasc in 2021, méadú de €7.111 milliún ar leithdháileadh 2020 dar luach €137.532 milliún.

Tháinig coigilteas de €3.85 milliún as toradh 2021, arbh ionann iad agus €1.8 milliún le haghaidh aoisliúntais agus €2.05 milliún le haghaidh caipitil (Cabhair Deontais fhorlíontach 2020 de €0.841 milliún). In 2021, sholáthair an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara deontais tionscadail freisin lena n-áirítear €2.793 milliún don Fhaireachlann Náisiúnta Carbóin um Ithir Thalmhaíochta (2020 - €2.032 milliún), €1 mhilliún don Ionad Náisiúnta um Bhia Ullmhaithe do Thomhaltóirí, rud a d’fhág deontas iomlán de €9.792 milliún ar an iomlán, , €2.5 milliún don Chlár Dobharcheantar Talmhaíochta (2020 €2.4 milliún) agus €617,000 d’oiliúint agus d’oideachas Foraoiseachta (2020 - €670,000). In 2021 fuair Teagasc an €1.15 milliún deiridh de dheontas caipitil dar luach €8.8 milliún don Mhol Náisiúnta Nuálaíochta Bia sa Chloch Liath.

Mar thoradh ar níos lú srianta Covid-19 in 2021, tháinig méadú ar an leibhéal gníomhaíochta tionscadail taighde agus ar líon na gcúrsaí oideachais a soláthraíodh. Fuair Teagasc €26 milliún de mhaoiniú seachtrach taighde in 2021, lena n-áirítear €7.6 milliún ó ghlao iomaíoch na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara 2021.

B’ionann an caiteachas reatha, gan pinsin san áireamh, agus €151 milliún in 2021, suim de €7 milliún níos mó ná an tsuim in 2020.  Bhí méadú 32 ar mheánlíon na mball foirne a bhí fostaithe agus le harduithe ginearálta pá san earnáil phoiblí, b’ionann bille pá 2021 ag €85 milliún, agus €3 mhilliún (3.7%) níos mó ná mar a bhí in 2020.  Bhí costais oibriúcháin ghinearálta dar luach €43.3 milliún suim €2.5 milliún níos mó ná an tsuim in 2020 le harduithe i gcaiteachas ar ábhair inchaite taighde, páipéarachas, soláthairtí TFC, soláthairtí feirme, etc. mar gheall ar an méadú ar ghníomhaíocht.

Ceapacháin

I mí Eanáir 2022, thosaigh Donald Scully ag obair in Údarás Teagasc do 11 duine. Tháinig sé in ionad Tommy Cooke, a chríochnaigh a dhara téarma cúig bliana ar an 4 Deireadh Fómhair 2021.

Ceapadh an tOllamh Frank O Mara mar Stiúrthóir Teagasc i mí Dheireadh Fómhair 2021, i ndiaidh don Ollamh Gerry Boyle éirí as i mí Mheán Fómhair 2021 i ndiaidh dó bheith ag fónamh mar Stiúrthóir ar Teagasc ó bhí mí Dheireadh Fómhair 2007 ann. Ceapadh an tOllamh Pat Dillon ina Stiúrthóir Taighde ag Teagasc i mí na Nollag 2021.

Tá an tuarascáil bhliantúil iomlán agus na ráitis airgeadais don bhliain 2021 ar fáil ag https://www.teagasc.ie/publications/2022/annual-report-2021--financial-statements.php

agus i nGaeilge ag https://www.teagasc.ie/publications/2022/Tuarascail-Bhliantuil-2021-agus-na-Raitis-Airgeadais.php