Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

AgNav – Ardán Digiteach Inbhuanaitheachta chun Tacú le Feirmeoirí

Tá ardán digiteach inbhuanaitheachta ar a dtugtar AgNav, a d'fhorbair Teagasc, Cónaidhm Phórú Eallaigh na hÉireann (CPEÉ) agus Bord Bia i gcomhar le chéile, le tacaíocht ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, á thaispeáint do na mílte feirmeoirí inniu, an 4 Iúil, ag Lá Oscailte Náisiúnta Déiríochta Teagasc sa Chloch Liath, Mainistir Fhear Maí.

Cuireann AgNav figiúirí cruinne infhíoraithe a bhaineann go sainiúil leis an bhfeirm ar fáil don fheirmeoir chun tacú le cinnteoireacht ar an bhfeirm d’fhonn spriocanna Gníomhaithe ar son na h Aeráide d’earnáil na talmhaíochta a bhaint amach. Rinne comhairleoirí Teagasc AgNav a thástáil agus rinneadh é a thástáil ar fheirmeacha taispeántais Cuaillí Eolais freisin, agus tá foireann nua Teagasc de Chomhairleoirí Cuaillí Eolais á úsáid anois agus iad ag obair le feirmeoirí chun pleananna gníomhaíochta a fhorbairt d'fheirmeoirí aonair chun a n-astaíochtaí gás ceaptha teasa a mhaolú.

Dúirt an Dr Siobhán Jordan, Ceannasaí Aistrithe Teicneolaíochta agus Tráchtálaíochta Teagasc, go bhfuil comheolas de chuid Teagasc, Bord Bia agus
CPEÉ á úsáid ag an ardán chun sonraí, uirlisí tacaíochta cinnteoireachta agus treoir a chur ar fáil d'fheirmeoirí agus beidh rochtain air seo go léir ar líne ar aon ardán comhdhlúite amháin.

Dúirt an Dr. Tom O’Dwyer, Ceannasaí an Chláir Cuaillí Eolais ag Teagasc: “Bhí gá le meastachán a thabhairt do gach aon fheirmeoir ar na hastaíochtaí gás ceaptha teasa agus amóinia óna fheirm féin, agus é sin a dhéanamh gan mórán dua a chur ar an bhfeirmeoir, agus ag an am céanna a ligeann don fheirmeoir scrúdú a dhéanamh ar an tionchar a bheadh ag gníomhartha maolaithe ar na figiúirí d’astaíochtaí ón a fheirm"

Dúirt Jonathan Herron, taighdeoir de chuid Teagasc sa Chloch Liath; "Beidh AgNav ina áis iontach d’fheirmeoirí chun gur féidir leo táirgiúlacht a fheabhsú, inmharthanacht eacnamaíoch a chinntiú ar bhonn leanúnach, agus ag an am céanna caighdeáin nua a ghlacadh maidir le cúrsaí inbhuanaitheachta timpeallachta ar a bhfeirmeacha. Beidh sé ina chabhair d’fheirmeoirí gníomhartha cuí a dhéanamh chun gur féidir na spriocanna atá leagtha síos d’earnáil na talmhaíochta a bhaint amach."

Baintear feidhm as an ngné 'Assess' chun sonraí feirme a chur i dtoll a chéile chun léargas a fháil ar na hoibríochtaí ar an bhfeirm. Úsáidtear sonraí amhail úsáid leasacháin, tiúcháin agus straitéisí bainistíochta aoiligh a fuarthas ón iniúchadh a rinne Bord Bia faoina Scéim Dearbhaithe Cáilíochta.

Bailítear sonraí a bhaineann go sonrach le hainmhithe – amhail feidhmíocht, líon agus athruithe ar an bhfardal – trí bhunachar sonraí CPEÉ. Mhínigh Jonathan gur féidir Measúnú Saolré (MS) den fheirm a dhéanamh trí úsáid a bhaint as na sonraí sin in éineacht le sonraí bainistíochta feirme eile. Úsáidtear an MS, ar forbraíodh é trí thaighde ar ar chaith Teagasc na blianta fada, le haghaidh astaíochtaí gás ceaptha teasa, astaíochtaí amóinia agus táscairí comhshaoil eile an chórais feirmeoireachta a ríomh. Ansin, úsáidtear na torthaí sin mar "phointe tosaigh" maidir le staid na feirme ó thaobh astaíochtaí gás ceaptha teasa de. Is é – ‘Forecast’ – an dara gné, agus is uirlis tacaíochta cinntí beo é seo lena ríomhann an feirmeoir tionchar straitéisí maolaithe éagsúla, ag rátaí glactha éagsúla, ar a astaíochtaí gás ceaptha teasa agus ar a astaíochtaí amóinia.

Is é an Pleanálaí Gníomhaíochta an chéim dheireanach sa phróiseas. Is leis seo a chuireann an feirmeoir agus an comhairleoir plean gníomhaíochta le chéile don fheirm d’fhonn taifead a dhéanamh ar na cleachtais a dhéanfaidh difríocht don fheirm ó thaobh feidhmíocht timpeallachta de.

Cuirfear AgNav ar fáil ar dtús d'fheirmeoirí mairteola agus déiríochta uile na hÉireann a chláraíonn leis an gclár comhairleach Cuaillí Eolais a chuireann Teagasc ar fáil saor in aisce.  Is iad na feirmeoirí i gcónaí a rialaíonn na sonraí in AgNav a bhaineann lena bhfeirmeacha féin.