Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Cuir ceist ar do Chomhairleoir Teagasc faoi Chúrsaí Sláinte agus Sábháilteachta ar an bhFeirm

D'iarr Tom Curran, Ceannasaí na Seirbhísí Comhairleacha ag Teagasc, ar fheirmeoirí béim a leagan ar chúrsaí sláinte agus sábháilteachta agus iad ag dul i gcomhairle le comhairleoirí.  B’in a theachtaireacht ag Lá Oscailte Déiríochta Teagasc sa Chloch Liath, ócáid ag ar cuireadh béim ar chúrsaí sláinte agus sábháilteachta ar an bhfeirm.

Tagann teachtaireacht Tom Curran tar éis foilsiú staidéar tábhachtach de chuid Teagasc ar rún comhairleoirí sábháilteacht ar an bhfeirm a phlé. Rinneadh an taighde sin mar chuid den tionscadal ‘Bí Sábháilte' de chuid Teagasc, arna mhaoiniú ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, agus ina ndearnadh staidéar ar shábháilteacht iompraíochta feirmeoirí.

Fuarthas amach sa staidéar nach gnách go gcuireann feirmeoirí béim ar chúrsaí sábháilteachta ar an bhfeirm mar ghné thábhachtach dá gcuid oibre feirme agus nach gnách go n-iarrann siad tacaíocht ar a gcomhairleoir maidir leis an ngné seo de bhainistíocht feirme. Dá bhrí sin, bíonn leisce ar chomhairleoirí ceisteanna sláinte agus sábháilteachta a tharraingt anuas mar braitheann siad go measann feirmeoirí nach bhfuil mórán tábhachta lena leithéid.

Mhínigh an Dr. Mohammad Mohammadrezaei, príomhúdar an staidéir, "Is lú an seans go labhróidh comhairleoirí faoi chúrsaí sláinte agus sábháilteachta ar an bhfeirm má cheapann siad go gcreideann na feirmeoirí lena n-oibríonn siad, agus na feirmeoirí is mó le rá go háirithe, nach bhfuil mórán tábhachta le sábháilteacht ar an bhfeirm. Ní mór d'fheirmeoirí a bheith réamhghníomhach chun é seo a athrú, agus caithfidh siad ceisteanna sláinte nó sábháilteachta a phlé le comhairleoirí."

Dúirt an Dr. John McNamara, Sainchomhairleoir Sláinte agus Sábháilteachta ag Teagasc, agus comhúdar an staidéir, go bhfuil oiliúint agus eolas praiticiúil ag comhairleoirí chun tacaíocht láidir a thabhairt d’fheirmeoirí i dtaca le bainistíocht sláinte agus sábháilteachta a fheabhsú. Is é an bealach is fearr chun é seo a dhéanamh ná é a tharraingt anuas sa chomhrá nuair a bhíonn feirmeoirí ag plé feidhmíocht agus forbairtí feirme lena gcomhairleoirí.

Dúirt an Dr. David Meredith, Oifigeach Taighde ag Teagasc agus ceannaire a dtionscadail ‘Bí Sábhailte', go gcaithfimid bearta praiticiúla a mbeidh feirmeoirí sásta glacadh leo a dhéanamh de thorthaí an staidéir.   Is cuid lárnach den phróiseas é go ndéanfaidh feirmeoirí níos mó cainte lena gcomhairleoirí faoin mbealach le bearta dearfacha sláinte agus sábháilteachta a chur i bhfeidhm ar fheirmeacha.  

Foilsíodh an páipéar ‘Subjective norms influence advisors’ reluctance to discuss farm health and safety’ san iris 'The Journal of Agricultural Education and Extension'.

Le haghaidh tuilleadh eolais, téigh chuig: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1389224X.2022.2125410

Teideal:

An Dr. John McNamara, Oifigeach Náisiúnta Sláinte agus Sábháilteachta, Teagasc;  Thomas Curran, Ceannasaí na Seirbhísí Comhairleacha agus an Dr. Mohammad Mohammadrezaei, Rannóg na Talmhaíochta agus na Spásanailíse, Teagasc ag an Lá Oscailte Náisiúnta Déiríochta sa Chloch Liath, Mainistir Fhear Maí, Contae Chorcaí. Grianghraf: O'Gorman Photography.