Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

An Dr George Ramsbottom ceaptha le bheith i gceannas ar Chlár Comhairleach Cuaille Eolais Teagasc

Tá Clár Comhairleach Cuaille Eolais nua, spriocdhírithe curtha ar bun ag Teagasc chun tacú le bearta aeráide agus inbhuanaitheachta ar fheirmeacha. Tá an clár nua seo atá ar mhaithe le leas an phobail ar fáil do gach feirmeoir. Déantar forbairt leis ar líonra Feirmeacha Taispeána Cuaille Eolais atá ann cheana agus oibreofar é taobh le chéile leo trí thacaíocht chomhairleach agus oiliúna feabhsaithe a sholáthar d’fheirmeoirí chun tiomnú do bhearta aeráide agus inbhuanaitheachta, chun iad a roghnú agus a chur i bhfeidhm a bheidh oiriúnach agus a mbeidh tionchar acu ar a bhfeirmeacha.

Cheadaigh Údarás Teagasc ceapachán an Dr George Ramsbottom mar Bhainisteoir Forbartha an Chláir Chomhairligh le bheith i gceannas ar Chlár Comhairleach Cuaille Eolais Teagasc mar thionscadal tosaíochta laistigh den phost. Tá foireann de 21 Chomhairleoir Aeráide Cuaille Eolais á hearcú chun an Clár Comhairleach Cuaille Eolais a chur i gcrích agus oibreoidh siad laistigh de 12 réigiún chomhairleacha Teagasc ar fud na tíre. Déanfaidh an Dr Ramsbottom obair na gComhairleoirí Aeráide sin a threorú agus a chomhordú agus é ag gníomhú mar dhroichead idir an tseirbhís chomhairleach atá ann cheana agus an clár Cuaille Eolais níos leithne. Beidh ról lárnach aige freisin i bhforbairt amach anseo Sheirbhís Chomhairleach Teagasc agus é ag obair faoi Thomas Curran, Ceannasaí Sheirbhísí Comhairleacha Teagasc.

Fuair an Dr Ramsbottom céim ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, le Céim cheadonóracha in Eolaíocht Talmhaíochta. Chuaigh sé ar aghaidh chun Céim Mháistreachta a fháil i mBreisiú ó COBÁC agus céim chéadonóracha á fail aige arís. Cháiligh sé le dara Céim Mháistreachta i bhFíseolaíocht Atáirgthe Ainmhithe ó Dhámh na Tréidliachta i COBÁC. Le deireanas, chríochnaigh sé a PhD i gCórais Feirme ó COBÁC.

Thosaigh an Dr Ramsbottom a ghairmréim le Teagasc beagnach 30 bliain ó shin mar chomhairleoir talmhaíochta agus é lonnaithe i gCluain Meala, Contae Thiobraid Árann agus ansin i mBealach Conglais, Contae Chill Mhantáin. D’oibrigh sé in Oifig Preasa agus Faisnéise Teagasc i gceanncheathrú Teagasc i lár na nóchaidí.  D’éirigh sé ina bhall de phríomhfhoireann speisialtóirí Teagasc, agus d’oibrigh sé sa Nua-Shéalainn ar iasacht le haghaidh bliana, sular tháinig sé ar ais chun an post mar speisialtóir déiríochta a ghlacadh. Is iar-Uachtarán é de Chomhlachas Eolaíochta Talmhaíochta agus is iarbhall comhairle é de Chomhlachas Féarthalaimh na hÉireann.

Agus é ag déanamh comhghairdeas leis an Dr Ramsbottom as a cheapachán, dúirt Thomas Curran, Ceannasaí Sheirbhís Chomhairleach Teagasc; “Trí thaithí George mar chomhairleoir agus mar speisialtóir cinnteofar go ndéanfaidh an Clár Comhairleach Cuaille Eolais nua seo comhairle phraiticiúil a sheachadadh d’fheirmeoirí le haghaidh astaíochtaí a laghdú ar a bhfeirmeacha agus ag an am céanna gabháil carbóin á méadú agus an bhithéagsúlacht á feabhsú. Tríd an líonra sármhaith de theagmhálacha dá chuid cinnteofar gur féidir an tseirbhís nua seo a reáchtáil taobh le cheile le clár comhairleach seanbhunaithe Teagasc atá ann cheana, agus leis an gclár Cuaille Eolais níos leithne, le feirmeoirí Cuaille Eolais agus le heagraíochtaí comhpháirtíochta.” 

Agus é ag labhairt i Teagasc, Páirc na Darach inniu, dúirt an Dr Ramsbottom; “Tá dúshlán roimh thalmhaíocht na hÉireann chun na teorainneacha dlíthiúla uaillmhianacha a chomhlíonadh atá leagtha síos maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa. Tá mé ag súil le hobair a dhéanamh leis an bhfoireann nua seo de Chomhairleoirí Aeráide chun cuidiú le feirmeoirí na teicneolaíochtaí riachtanacha a ghlacadh le haghaidh laghduithe ar astaíochtaí a chur i gcrích agus inbhuanaitheacht comhshaoil a bhfeirmeacha a fheabhsú.”