Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

IMPRESS: Tionscadal de chuid an Aontais Eorpaigh lena bhforbraítear slabhraí breisluacha do bhia uisceach agus iad a bheith saor ó dhramhaíl agus inbhuanaithe

Is tionscadal é IMPRESS atá faoi thionchar an tionscail agus atá bunaithe ar eolaíocht iontaofa. Tá sé dírithe ar straitéisí Bithgheilleagair agus Fáis Ghoirm an AE, lena ndéantar táirgeadh agus caitheamh atá inbhuanaithe agus saor ó dhramhaíl a chur chun cinn. Cuireadh tús leis an tionscadal níos túisce sa samhradh seo. Is tionscadal ceithre bliana é arna chómhaoiniú ag Horizon Europe, agus lena tugtar cuibhreannas ildisciplíneach le chéile ó sheacht dtír éagsúla. Tá 14 cinn d’institiúidí acadúla agus taighde, de chomhlachais ghnó, d’eagraíochtaí neamhbhrabúis agus de ghnóthais bheaga agus mheánmhéide páirteach ann. Beidh na comhpháirtithe ag obair i gcomhar le chéile chun dul i ngleic leis na dúshláin ríthábhachtacha inbhuanaitheachta atá roimh na hearnálacha mara agus fionnuisce, ag gach céim ón bhfarraige go dtí an tseilf.

Beidh an tionscadal seo faoi stiúir Teagasc, Údarás Forbartha Talmhaíochta agus Bia na hÉireann. Is institiúid taighde cháiliúil é ag a bhfuil saineolas ar tháirgeadh inbhuanaithe agus ar theicnící próiseála nuálacha. Tá an tionscadal dírithe ar réitigh inláimhsithe chun geilleagair bhithbhunaithe mhara agus fionnuisce a chur chun cinn san Eoraip, trí úsáid níos mó a bhaint as speicis mhara agus fionnuisce atá ag leibhéal trófach íseal agus nach mbaintear tairbhe astu faoi láthair.

"Cuireann an tionscadal IMPRESS deis ar fáil nach bhfacthas a leithéid riamh cheana chun cleachtais inbhuanaithe a chur chun cinn agus margadh luachmhar a fhorbairt ar fud earnáil na mara agus an fhionnuisce, agus chun dul i ngleic le dúshláin phráinneacha timpeallachta agus le dúshláin don tsochaí ag an am céanna," arsa comhordaitheoir an tionscadail, an tOllamh Brijesh Tiwari ó Teagasc.

Togra uathúil breisluacha atá saor ó dhramhaíl

Is gá teacht ar réitigh nuálacha chun dul i ngleic le fadhbanna a bhaineann leis an slabhra breisluacha ar fad d’fhonn freastal ar an éileamh ar bhia uisceach, rud atá ag dul i méid i rith an ama in ainneoin fadhb na ró-iascaireachta, agus d’fhonn rud éigin a dhéanamh faoin údar imní atá ag dul i méid faoin méid dramhaíola ar domhan agus faoi dhíobháil don timpeallacht. Ciallaíonn sé seo freisin gur gá níos mó a dhéanamh ná dul i muinín na teoirice chun deiseanna a aimsiú lena ndéanfar an lucht gnó a mhealladh i dtreo cuir chuige atá ciorclach agus saor ó dhramhaíl, agus chomh maith leis sin gur gá oideachas a chur ar dhaoine chun go nglacfaidh siad le nósanna itheacháin nua. Díreofar, sa tionscadal seo, ar dhá réimse ar leith d’fhonn an méid sin a bhaint amach:

  1. Acmhainneacht na speiceas atá ag leibhéal trófach íseal agus nach mbaintear tairbhe astu faoi láthair;
  2. Sruthanna de dramhaíl sholadach agus múnlach ó thionscal na próiseála éisc.

Déanfar le IMPRESS leas a bhaint as na speicis atá ag leibhéal trófach íseal (is iad sin na cinn atá ag bun an bhiashlabhra) amhail róiste, salán agus léasán leice chun táirgí bia nua agus táirgí neamh-bhia (bithlotnaidicídí, bithleasacháin, beatha éisc) a fhorbairt. Déanfar le IMPRESS níos mó ná sin chun feabhas a chur ar an gcur chuige saor ó dhramhaíl trí úsáid a bhaint as sruthanna fuíolluisce agus fotháirgí soladacha na próiseála tráchtála chun comhábhair ardluacha a eastóscadh astu agus chun a fháil amach an féidir le ros lachan agus miocralgaí fás sna huiscí seo atá lán le cothaithigh. Déanfar staidéar ar mhodhanna eastósctha traidisiúnta chomh maith le teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn chun an próiseas eastósctha a fheabhsú, agus chun toradh agus cáilíocht na gcomhábhar a eastóscfar (próitéiní, glicigin, ola atá lán le haigéid shailleacha pholai-neamhsháithith) a mhéadú ag an am céanna. Chomh maith leis sin, déanfar ábhair a fhorbairt agus a thriail mar chuid den tionscadal seo - cumaisc de bhithpholaiméirí agus ábhair chumaisc eile chun scannáin pholaiméire inmhúirínithe a dhéanamh le haghaidh bia a phacáistiú, agus ábhair chumhdaigh le haghaidh seilfré a mhéadú.

Cur chuige atá faoi thionchar an mhargaidh

Forbrófar táirgí nua tar éis réimsí atá ann cheana, treochtaí margaidh agus rialacháin a chur san áireamh, ach úsáidfidh siad ionchur ó tháirgeoirí, próiseálaithe agus tomhaltóirí freisin, ag tosú le seisiúin ransaithe smaointe agus grúpaí fócais modhnaithe. Bainfear úsáid as modhanna agus prótacail éagsúla chun meitibilítí as speicis atá ag leibhéal trófach íseal a bhaint agus a mheas, agus déanfar saintréithriú fairsing micribhitheolaíochta agus ceimiceach ar na cinn a bhfuil sé beartaithe iad a úsáid le haghaidh bia. Úsáidfear comhábhair ardluacha ansin i mbeatha éisc, agus úsáidfear miocralgaí / ros lachan i leaganacha veigeánacha de tháirgí éisc chun a mblas a fheabhsú agus chun an méid salainn iontu a laghdú. Bainfear úsáid as sé cinn de speicis atá ag leibhéal trófach íseal chun táirgí nua éisc atá réidh le hithe a dhéanamh. Forbrófar samhlacha gnó ciorclacha don tionscadal, agus beidh siad ina gcabhair maidir le táirgí a chur ar an margadh. Úsáidfear na samhlacha seo chun tacú le hearnáil na tionsclaíochta agus ag an am céanna chun dul i ngleic leis na freagrachtaí a bhaineann le cúrsaí timpeallachta agus sóisialta.

Dul i gcion ar thomhaltóirí

Ní féidir tabhairt ar thomhaltóirí a n-iompar agus a ndearcadh a athrú mura bhfaighimid tuiscint ar dtús ar a riachtanais agus a n-imní, agus sin é an fáth go ndéanfar suirbhé uile-AE ar na mílte tomhaltóirí chun a ndearcadh agus a roghanna maidir le táirgí inbhuanaithe mara agus fionnuisce a bhailiú, agus ansin úsáidfear torthaí an tsuirbhé sin chun táirgí nua a fhorbairt.

Níl IMPRESS ach ina thús, agus beidh an tionscadal os comhair an phobail ag ócáidí éagsúla ar fud na hEorpa. Reáchtálfaidh comhpháirtithe ceardlanna nuálaíochta ag comhdhálacha acadúla, aontaí tionscail agus taispeántais, ach chomh maith leis sin, cuirfidh siad ranganna cócaireachta i láthair. Fan linn chun an t-eolas is déanaí a fháil faoi dhul chun cinn iontach IMPRESS agus an bealach á réiteach leis le haghaidh slabhraí breisluacha inbhuanaithe saor ó dhramhaíl sna hearnálacha mara agus fionnuisce. Beidh IMPRESS dírithe ar chruthú luacha a uasmhéadú ar bhealach atá saor ó dhramhaíl. Déanfar é sin trí úsáid speiceas nua fionnuisce agus mara atá ag leibhéal trófach íseal a chur chun cinn, trí theicnící próiseála atá tíosach ar fhuinneamh a úsáid, agus trí shlabhraí breisluacha ciorclacha atá idirnasctha go hinbhuanaithe a léiriú.