Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics
Placeholder image

Tuarascáil Bhliantúil 2020 agus na Ráitis Airgeadais

28 September 2021
Type Report

Tá Tuarascáil Bhliantúil 2020 bunaithe ar na spriocanna atá leagtha amach i Ráiteas Straitéise Teagasc. Déantar cur síos ar shamplaí d'éachtaí agus forbairtí lárnacha de chuid Stiúrthóireachtaí an Taighde, an Aistrithe Eolais agus na nOibríochtaí i gcomhthéacs na spriocanna sin.

Download Publication (PDF)

Sprioc 1 - Iomaíochas na talmhaíochta, an bhia, agus an bhith-gheilleagair i gcoitinne a fheabhsú

Sprioc 2 - Tacaíocht a sholáthar d'fheirmeoireacht inbhuanaithe agus don chomhshaol

Sprioc 3 - Éagsúlú an gheilleagair tuaithe a spreagadh agus cáilíocht na beatha tuaithe a fheabhsú

Sprioc 4 - Inniúlacht na heagraíochta a fheabhsú agus luach a thabhairt ar airgead